Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar Hälsokostcentralen, Max Medica och Australian Bodycare

12:07 / 15 May 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson förvärvar Hälsokostcentralen, Max Medica och Australian Bodycare · Förvärvar tre hälsokostföretag från Lifco AB, ett bolag ägt av Carl Bennet · Första förvärvet inom ramen för nya inriktningen Hälsoprodukter - blir en ledande aktör inom hälsokost i Norden · Förvärvade företagen omsatte cirka 433 MSEK år 2000 med ett rörelseresultat om cirka 40 MSEK · Omsättning första kvartalet 2001 cirka 118 MSEK och rörelseresultat 12,5 MSEK · Köpeskilling 360 MSEK Verkställande direktören i Wilh. Sonesson, Greg Dingizian, kommenterar: "Förvärvet är vårt första inom hälsoprodukter och innebär ett stort steg på vägen till att bli en ledande leverantör på området." "I Wilh. Sonesson kommer Hälsokostcentralen, Max Medica och Australian Bodycarebolagen finna en långsiktig ägare som avser att aktivt delta i utvecklingen av företagen och som satsar på fortsatt tillväxt inom hälsokostområdet." Omsättning och resultat Som grupp omsatte bolagen cirka 433 MSEK år 2000 med ett rörelseresultat om cirka 40 MSEK. För 1999 var omsättningen cirka 386 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Wilh. Sonesson och de förvärvade företagen bedömer att tillväxten år 2001 kommer att vara god i såväl omsättning som rörelseresultat i samtliga förvärvade företag. Omsättningen för kvartal 1 år 2001 var 118 MSEK med ett rörelseresultat om 12,5 MSEK Beskrivning av de förvärvade bolagen Hälsokostcentralen (HKC) grundades 1938 och är Skandinaviens ledande grossist inom hälsokost och egenvårdsprodukter. Huvudkontoret finns i Malmö och antalet anställda är 33. Bolagets marknadsandel uppgår till cirka 31% av den totala grossistmarknaden för hälsokost och cirka 70% till hälsofackhandeln i Sverige. Omsättningen år 2000 uppgick till 404,1 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 26,7 MSEK. MaxMedica grundades 1991 och är en ledande importör och leverantör av hälsokostprodukter till hälsofackhandeln med ett antal starka varumärken och framgångsrika produkter inom naturläkemedel. Företagets huvudkontor ligger i Malmö och antalet anställda är 12. Företagets produkter distribueras till hälsokostfackhandeln genom systerföretaget Hälsokostcentralen. Omsättningen år 2000 uppgick till 100,1 MSEK och rörelseresultatet till 10,3 MSEK. Australian Bodycare grundades 1990 och är en av världens ledande producenter av tea-tree-oil produkter. Företagets huvudkontor är beläget i Odense, Danmark, och antalet anställda uppgår till cirka 30. Produktsortimentet omfattar bl a rengöringskrämer, schampoo, lotions etc. Försäljning sker på den internationella marknaden genom ett nätverk av återförsäljare. Omsättningen år 2000 uppgick till 35,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK. Marknaden Hälsokostcentralen och Max Medica verkar uteslutande på den svenska marknaden för hälsokostprodukter. Denna marknad har under den senaste tioårsperioden uppvisat en årlig tillväxttakt om 10 % och förutspås en stark tillväxt även under kommande år. Bakgrund och motiv Wilh. Sonesson beslutade i samband med ordinarie bolagsstämma under april att fokusera verksamheten till området hälsoprodukter. Med hälsoprodukter avses hälsokost, hälsolivsmedel samt därtill relaterade produkter. De förvärvade bolagen som grupp är en ledande leverantör av hälsokost i Norden, och förvärvet ligger i linje med Wilh. Sonessons nya strategi. Under årets första månader har Wilh. Sonesson utarbetat en omfattande affärsplan för det nya affärsområdet, och samtidigt fört förhandlingar avseende ett antal förvärvskandidater. Köpeskilling, tidplan och finansiering Förvärvet innebär att Wilh. Sonesson förvärvar samtliga aktier i AB Hälsokostcentralen, Max Medica Naturläkemedel AB, Australian Bodycare Continental A/S och Australian Bodycare Pty Limited. Köpeskillingen uppgår till 360 MSEK att erläggas kontant vid tillträdet, baserat på att samtliga bolag vid tillträdet är fria från finansiella skulder. Tillträde och erläggande av köpeskillingen är bestämd till den 16 juli 2001. Wilh. Sonesson avser finansiera förvärvet genom upptagande av lån samt genomförande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Beslut om nyemission förväntas fattas vid extra bolagsstämma senare idag. Nyemissionen förväntas inbringa cirka 169 MSEK före emissionskostnader. Rådgivare Swedbank Markets och Erik Penser Fondkommission är rådgivare till Wilh. Sonesson i samband med nyemissionen. Finansiell påverkan Förutsatt att föreslagen nyemission genomförs för att finansiera förvärvet, kommer transaktionen att innebära en förstärkning av Wilh. Sonessons finansiella ställning vad avser såväl soliditet som skuldsättningsgrad. Likvida medel i Wilh. Sonesson förväntas inte påverkas nämnvärt av transaktionen. Vinst per aktie förväntas utvecklas positivt för år 2001 och påverkan på nettokassaflödet förväntas vara markant positiv. I samband med förvärvet uppkommer goodwill om cirka 275 MSEK, vilken avses skrivas av under 20 år. Malmö den 15 maj 2001 Greg Dingizian VD För mer information vänligen kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700 alt. 070 578 5440 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00420/bit0001.pdf

Show as PDF