Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Hälsoprodukter ny inriktning - styrelsen föreslår företrädes- emission för förvärv

10:41 / 26 April 2001 Midsona Press release

Hälsoprodukter ny inriktning - styrelsen föreslår företrädes- emission för förvärv Hälsoprodukter - ny inriktning Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att bygga upp en fokuserad verksamhet inom hälsoprodukter. Beslutet har föregåtts av ett omfattande strategiarbete i styrelsen där syftet varit att fokusera företagets verksamhet. Verksamhetsområdet var aktuellt i Wilh. Sonesson redan i samband med noteringen på Stockholms Fondbörs 1999. Den verksamhet som Wilh. Sonesson avser att bygga upp omfattar hälsokost och hälsolivsmedel samt därtill relaterade produkter. Tillväxttakten på marknaden för dessa produkter har varit god och framtidsmöjligheterna bedöms som mycket goda. Marknadens drivkraft är främst en ökad kunskap och förståelse för sambandet mellan kost och hälsa samt ett ökat ansvarstagande för det egna välbefinnandet. Företrädesemission Styrelsen för Wilh. Sonesson har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 15 maj 2001 och föreslår nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, där en (1) gammal aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 15 kr. Aktieägare av serie A respektive B har rätt att teckna en ny aktie av i första hand samma aktieslag. Avstämningsdag beräknas bli den 8 juni 2001 och teckningstiden löpa under två veckor därefter. Nyemissionsvärdet uppgår till cirka 168,7 Mkr före emissionskostnader beräknat på nuvarande antal aktier som uppgår till 11 246 292 st. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2001. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera nära förestående företagsförvärv som ligger inom ramen för den nya verksamheten. Malmö den 26 april 2001 Wilh. Sonesson AB (publ) Greg Dingizian, Verkställande direktör För mer information, kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700 alt. 070-578 5440 Greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00450/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00450/bit0002.pdf

Show as PDF