Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bokslutskommuniké 2000

09:45 / 15 February 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 1 januari - 31 december 2000 · Nettoomsättningen ökade till 364,0 (300,8) MSEK · Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,5 (21,2) MSEK inkluderande överskottsmedel från SPP om 5,3 MSEK. · Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 0,75 (0,50) kr per aktie Koncernens omsättning och resultat Wilh. Sonesson koncernens nettoomsättning uppgick under året till 364,0 (300,8) MSEK, vilket är en ökning med 21,0 % jämfört med 1999. Rörelse resultatet efter avskrivningar uppgick till 33,7 (25,1) MSEK. I resultatet ingår överskottsmedel från SPP uppgående till 5,3 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,5 (21,2) MSEK. Avyttring och förvärv Genom avyttring av företagen Inter Air och HelikopterService har affärsområdet flygtransport avvecklats. Avyttringarna resulterade i en rea vinst om 27,3 MSEK (1,7 MSEK Inter Air och 25,6 MSEK HelikopterService). Eftersom aktierna i HelikopterService formellt inte sålts förrän 25/1-2001 är bolaget konsoliderat i koncernens balansräkning per 31/12-2000. Alla resultateffekter avseende affären är redovisade i resultatet för år 2000. Inom affärsområdet Inredning & Design har två företagsförvärv genomförts, Tranås Skolmöbler, ett ledande företag i Sverige inom inredning för skolsektorn samt företaget Kallin & Franzén. Affärsområdet Säkerhet & Teknologi, har byggts upp under året. I affärsområdet ingår helägda bolag och finansiella placeringar. Förvärv har genomförts av Soft Center, som är en vetenskaps- och teknikpark i Ronneby, och säkerhetsföretaget MW Trading, som utvecklar och säljer säker hetssystem för detaljhandeln i 55 länder. Båda företagen ingår som helägda dotterbolag. De finansiella placeringarna avser aktier och andelar i delägda företag. Under året har förvärv av aktier i Optilink genomförts. Företaget har utvecklat en metod för högkapacitiv 3D holografisk data och datalagring. Vidare har förvärv av aktier genomförts i Itact, ett venture capital bolag med fokus på high-tech informationsteknologi. Förvärv har också skett av andelar i Itacts venture capital fond V2. Finansiella placeringar i form av aktier har vidare genomförts i Real Venture Group, som investerar inom mobilt Internet, i West Entertainment Group, som utvecklat en mjukvara för digitala medier, samt i Remando som arbetar med support och service till bredbandsoperatörer. Fjärde kvartalet 2000 Koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 114,3 (81,8) MSEK, vilket är en ökning med 39,7 %. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 23,5 (7,1) MSEK, varav ingår reavinst om 25,6 MSEK från avyttringen av HelikopterService. Resultatet efter finansnetto uppgick till 15,5 (6,2) MSEK. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Ny VD för Wilh. Sonesson, Greg Dingizian, tillträdde den 1 februari 2001. Till vice VD har idag utsetts Fredrik Lindgren. Tidigare VD för Wilh. Sonesson, Fredrik Herslow, har tillträtt som VD för Optilink. Investeringar uppgående till 12,2 MSEK avseende aktier i Optilink har genomförts under januari och februari. Totalt investerat kapital i Optilink är 25,4 MSEK, och ägarandelen uppgår därefter till ca 22 % (röstandel 16 %). Försäljningen av Helikopterservice som resultatfördes i sin helhet under år 2000, har slutförts genom att aktierna såldes den 25 januari år 2001. Styrelsen har beslutat att inte genomföra den tidigare aviserade och därefter uppskjutna nyemissionen. Styrelsen beslutade att erbjuda återköp av de nuvarande syntetiska optioner som tidigare erbjudits ledande befattningshavare. Styrelsen beslutade att föreslå ordinarie bolagsstämman att genomföra ett nytt optionsprogram för ledande befattningshavare i koncernen. Styrelsen beslutade om att föreslå bolagsstämman att lämna styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission om högst 5 000 000 B-aktier. Affärsområdet Inredning & Design Under 2000 förvärvades Tranås Skolmöbler samt Kallin och Franzén. Dessa förvärv har tillsammans med Alnäs Möbelfabrik som förvärvades under 1999, utvecklats mycket väl. Verksamheten personlig förvaring har inte fullt ut kunnat kompensera sig för material- prishöjningar på plåt och nedgång på den tyska marknaden. Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick under 2000 till 238,8 (172,3) MSEK och resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 12,8 MSEK (13,1), varav överskottsmedel från SPP ingår med 5,3 MSEK. Affärsområdet Säkerhet & Teknologi Soft Center förvärvades i juli 2000 och omsatte 21,7 MSEK under de sex månaderna som Soft Center ingick i Wilh. Sonesson koncernen. Driftnettot för innevarande år beräknas uppgå till ca 37 MSEK. Fastigheten är fullt uthyrd och mot bakgrund av den stora efterfrågan av lokaler på Soft Center finns planer om att påbörja en utbyggnad av den första etappen om 4 000 kvm. MW Trading förärvades per den 1 september 2000. Omsättning för de fyra månader som företaget ingått i Wilh. Sonesson koncernen uppgick till 22,3 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK. Övriga investeringar inom teknologiområdet utgöres av finansiella placeringar och uppgick totalt till 41,5 MSEK. De omfattar Real Venture Group (ägarandel 12,7 %), Itact (10 %), Itact V2-fond (3,2 %), Optilink (14,6 %), West Entertainment Group (49 %) och Remando (10 %). Alla utvecklingskostnader i projektet avseende satellitbaserad telekommunikation har kostnadsförts löpande under året, och uppgick till 2,7 MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 2000-12-31 till 60,0 (87,6) MSEK. Kassa, outnyttjade krediter och kreditlöften uppgick sammanlagt till 115,2 (190,9) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 28,4 % (49,3), och moderbolagets soliditet uppgick till 69,4 % (92,2). Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 541 MSEK, varav goodwill utgör 67,4 MSEK. Investeringarna avsåg i huvudsak förvärv av Soft Center, MW Trading och Tranås Skolmöbler. Årets avskrivningar uppgår till 26,4 MSEK (27,1). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemen- samma funktioner. Omsättningen uppgick till 3,7 (3,2) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,7 (4,2) MSEK. Investeringar i inventarier uppgick till 1,2 MSEK (1,0). Likvida medel uppgick till 21,8 MSEK (69,4). Under året har upptagits lån om 76,4 MSEK. Medarbetare Medelantalet medarbetare uppgick år 2000 till 300 personer, vilket innebär en ökning med 76 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00330/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00330/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF