Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Halvårsrapport Januari - juni 1999

10:17 / 26 August 1999 Midsona Press release

Halvårsrapport Januari - juni 1999 ¤Resultat efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, 7,1 MSEK - en förbättring med 60% ¤Stark finansiell ställning -eget kapital 211,9 MSEK, 18,80 kr per aktie -disponibel likviditet 206,3 MSEK, 18,30 kr per aktie ¤Helikopterservice slår passagerarrekord ¤Inter Air förvärvar nytt flygplan, och utökar verksamheten med nytt kontor på Bromma ¤Sonesson Inredningar höjer effektiviteten med ny, flexibel produk- tionslinje ¤Nyförvärvet Alnäs Möbelfabrik utvecklas över förväntan ¤Resultat efter finansnetto 7,1 MSEK - en förbättring med 60% Wilh. Sonesson koncernen redovisar för rapportperioden en fakturering på 141,6 MSEK (131,6), vilket är en ökning med 7,6% jämfört med resultaträkningen pro- forma för motsvarande period 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar upp- går till 10,0 MSEK, att jämföras med 8,9 MSEK (före jämförelsestörande poster) under första halvåret föregående år. Finansnettot skrivs till -3,4 (-5,5). Re- sultatet före jämförelsestörande poster är efter finansnetto 7,1 MSEK (4,4) - en ökning med 60%. Helikopterservice slår rekord i antal passagerare Omsättningen för Helikopterservice uppgick under första halvåret 1999 till 46,1 MSEK, en ökning med 12,7 procent jämfört med motsvar-ande period 1998 (40,9 MSEK). Passagerartillväxten når nya höjder - under juni månad var anta- let passagerare 9.454. Det tidigare rekordet, 8.960 passagerare, härrör från september 1998. Positivt är att Helikopterservice möter ökad efterfrågan, sam- tidigt som andra flygbolag redovisar en kraftig minskning av antalet affärsre- senärer. Rörelseresultatet efter avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick under det första halvåret till 8,2 MSEK (7,7 MSEK). Den höga passagerartillväxten har kompenserat bolagets ökade avgifter till Copenhagen Airport samt de något högre driftskostnaderna. Inter Air förvärvar nytt flygplan, och utökar verksamheten med nytt kontor på Bromma Flygbolaget Inter Air redovisar för rapport-perioden en omsättning på 17,3 MSEK, vilket är något bättre än föregående års 17,1 MSEK. I den senare siffran ryms ett antal större förmedlingsuppdrag under första kvartalet 1998. Rörelseresultatet för aktuell period uppgick till 0,7 MSEK jämfört med 1,6 MSEK 1998. Nedgången beror på att marginalerna är sämre på inhyrda flygtimmar än på egenproducerade. För att utveckla den egna verksamheten, och minska beroendet av inhyrd kapaci- tet, har Inter Air i dagarna skrivit kontrakt om förvärv av ytterligare ett flygplan. Detta är av typen Cessna Citation V och förväntas bli ett bra kom- plement till de två plan, Cessna Citation II och Cessna Citation VII, som bo- laget äger idag. Det nya flygplanet, som tas i trafik i början av september, avhjälper dels nuvarande kapacitetsbrist på egenproducerade flygtimmar, men ger också också tillväxtmöjligheter i Stockholm. Efterfrågan på flygtranspor- ter ökar i denna region. För ändamålet etablerar Inter Air nu ett kontor på Bromma och förbereder en större satsning. Sonesson Inredningar höjer effektiviteten med ny, flexibel produktionslinje. Nyförvärvet Alnäs Möbelfabrik utvecklas över förväntan Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick under perioden till 78,2 MSEK - en ökning med 6,3%. Motsvarande siffra för 1998 var 73,6 MSEK (inklusive Alnäs proforma). Under andra kvartalet har Sonesson Inredningar idriftsatt en ny, flexibel pro- duktionslinje i Malmö. Denna ger ökade möjligheter att tillverka korta serier av kundanpassade produkter, och gör Sonesson Inredningar till ett av de moder- naste företagen i branschen. Alnäs möbelfabrik, som förvärvades i början av året, har utvecklats över förväntan. Fabriken förbättrade under perioden sin omsättning med 6,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Sonesson In- redningars rörelseresultat efter avskrivningar ökade till 4,1 MSEK (2,9 MSEK), som en följd av större produktionsvolymer. Arbetet med analys av området Functional Food fortsätter Av prospektet inför noteringen av aktierna i Wilh. Sonesson på Stockholmsbör- sen, framgick att vi påbörjat en analys av marknaden för Functional Food i syfte att hitta intressanta företag eller projekt. Denna marknad ger utrymme för nya aktörer och präglas av hög tillväxt, varför vi bedömer affärsmöjlighe- terna som stora. Arbetet med att definiera den roll och position som Wilh. So- nesson kan inta fortsätter, och beräknas bli klart under hösten. Stark finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 1999-06-30 till 91,6 MSEK. Kassa, out- nyttjade krediter och kreditlöften uppgår sammanlagt till 206,3 MSEK (18,30 kr per aktie), vilket ger oss en god handlingsberedskap för framtiden. Den finan- siella ställningen är fortsatt stark. Det egna kapitalet uppgår till 211,9 MSEK (18,80 kr per aktie) vilket innebär att koncernens soliditet uppgick till 51%, och moderbolagets till 99%. Under första halvåret 1999 har koncernens in- vesteringar uppgått till 9,8 MSEK. Malmö 1999-08-26 WILH. SONESSON AB Fredrik Herslow Verkställande direktör Kommande rapporttillfälle ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00070/bit0002.pdf

Show as PDF