Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport Januari - september 1999

10:34 / 9 November 1999 Midsona Press release

Delårsrapport Januari - september 1999 * Resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, 15,0 MSEK - en förbättring med 78% * Ökad fakturering med 10,5% till 219,0 MSEK * Stark finansiell ställning - vinst per aktie efter 9 mån 0,94 kr efter schablonskatt - eget kapital per aktie 19,50 kr * Helikopterservice slår nytt passagerarrekord * Sonesson Inredningars försäljningsökning fortsätter - rörelseresultatet 40% bättre Resultatet efter finansnetto 15,0 MSEK - en förbättring med 78% Wilh. Sonesson koncernen redovisar för rapportperioden en fakturering på 219,0 MSEK (198,2), vilket är en ökning med 10,5% jämfört med resultaträkningen pro- forma för motsvarande period 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 17,9 MSEK, att jämföras med 14,4 MSEK (före jämförelsestörande poster), under de tre första kvartalen föregående år. Finansnettot skrivs till -3,0 (-6,0). Resultatet före jämförelsestörande poster är efter finansnetto 15,0 MSEK (8,4) - en ökning med 78% . Försäkringsbolaget SPP har beslutat om en engångsåterbäring till sina kund-företag. Wilh. Sonesson koncernens andel uppgår till ca 3,2 MSEK, vilket dock inte beaktas i redovisningen för rapport- perioden. Helikopterservice slår nytt rekord i antal passagerare Omsättningen för Helikopterservice uppgick under de tre första kvartalen till 67,3 MSEK, en ökning med 12,1% jämfört med motsvarande period 1998 (60,0 MSEK). Passagerartillväxten var fortsatt god och september månads 9.774 passagerare är den högsta siffran hittills. Rörelseresultatet efter avskrivningar, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick under de tre första kvartalen till 11,0 MSEK (10,6 MSEK). Inter Airs omsättning ökar med 14,3% Flygbolaget Inter Air redovisar för rapportperioden en omsättning på 27,5 MSEK, en ökning med 14,3% jämfört med motsvarande period 1998 (24,0 MSEK). Som en följd av den goda efterfrågan på Inter Airs tjänster under tredje kvartalet, har rörelseresultatet under kvartalet förbättrats och har med de under rapportperioden uppnådda 2,2 MSEK närmat sig motsvarande siffra för föregående år (2,5 MSEK). Under första hälften av oktober kunde InterAirs nya flygplan - Cessna Citation V - tas i trafik. Det utgör ett verkligt bra komplement till bolagets övriga två plan: Cessna Citation II respektive Cessna Citation VII. Det nya flygplanet har tagits emot mycket väl av företagets kunder. Sonesson Inredningars försäljningsökning fortsätter - rörelseresultatet 40% bättre Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick till 124,3 MSEK - en ökning med 8,8% jämfört med motsvarande period 1998 (114,2 MSEK, inklusive Alnäs pro- forma). Omsättningsökningen är främst hänförlig till området skola, ett segment som Sonesson Inredningar medvetet satsar på. Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade under de tre första kvartalen 1999 med 40% till 9,8 MSEK (7,0 MSEK). Stark finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 1999-09-30 till 97,5 MSEK. Kassa, outnyttjade krediter och kreditlöften uppgår sammanlagt till 213,1 MSEK, vilket ger oss en fortsatt god handlingsberedskap för framtiden. Den finansiella ställningen är stark. Koncernens soliditet uppgick till 48,7%, och moderbolagets till 99%. Under de tre första kvartalen 1999 har koncernens investeringar uppgått till 48,8 MSEK. Malmö 1999-11-09 WILH. SONESSON AB Fredrik Herslow Verkställande direktör Nästkommande rapporttillfällen Bokslutkommuniké avseende 1999 lämnas 15 februari 2000. Årsredovisningen distribueras i april 2000. K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G1999 1998* 1998* KSEK 9 mån 9 mån Helår Nettoomsättning 218 992198 208280 459 Kostnad för sålda varor -151 713-137 392-194 373 Bruttoresultat 67 279 60 816 86 086 Försäljningskostnader -35 372-33 310-46 889 Administrationskostnader -13 520-12 734-15 408 Forskning- och utvecklingskostnader -1 066 -1 050 -1 405 Jämförelsestörande poster 4 228 16 405 Övriga intäkter 624 662 1 888 Rörelseresultat 17 945 18 612 40 677 Finansnetto -2 979 -5 990-10 059 Resultat efter finansiella poster 14 966 12 622 30 618 Minoritetsintresse -422 -505 -757 Latent skatt 291 291 1 834 Årets resultat 14 835 12 408 31 695 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G KSEK 990930980930*981231* Anläggningstillgångar 288 115259 798258 578 Varulager 24 843 28 204 22 353 Kortfristiga fordringar 48 709 44 916 49 390 Kortfristiga placeringar 264 5 529 1 362 Likvida medel 97 536 98 390116 065 Summa tillgångar 459 467436 837447 748 Eget kapital** 219 709193 203202 216 Minoritetens andel 4 189 3 514 3 767 Avsättningar 34 658 44 117 40 380 Långfristiga skulder 145 119129 950109 322 Kortfristiga skulder 55 792 66 053 92 063 Summa eget kapital och skulder 459 467436 837447 748 F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S 1999 KSEK 9 mån Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 14 835 Avskrivningar 19 272 Förändring av rörelsekapital -35 422 Kassaflöde före investeringar -1 315 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -48 809 Kassaflöde efter investeringar -50 124 Förändring av långfristiga skulder 30 075 Förändring i minoritetsandelar 422 Förändring av likvida medel -19 627 1999 1998* 1998* N Y C K E L T A L 9 mån 9 mån Helår Soliditet i moderbolaget, % 98.7 99.9 65.7 Soliditet i koncernen, % 48.7 45,0 46.0 Eget kapital per aktie, SEK 19.5 17.2 18.0 Vinst per aktie efter latent skatt, SEK 1,3 1,1 2,8 Sysselsatt kapital, MSEK 392 353 372 *) Proforma inkl Alnäs. **) Antalet A-aktier uppgår till 1 970 495 st. och antalet B-aktier till 9 275 797 st. Totalt antal aktier 11 246 292 st. Anm. Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00190/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00190/bit0003.pdf Hela rapporten

Show as PDF