Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

13:30 / 9 June 2021 Intervacc Press release

Intervacc AB (publ) höll onsdagen den 9 juni 2021 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2020 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Bengt Guss, Marianne Hansson, Björn Sjöstrand, Stefan Ståhl, Niels Holck och Ed Torr. Björn Sjöstrand valdes som styrelsens ordförande. Noterades att Newton Aquiar avböjt omval.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska bestå av företrädare för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 31 augusti. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl 13.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46 (0)8-684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/