Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

15:30 / 10 May 2021 Intervacc Press release

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 9 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 juni 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, senast tisdagen den 8 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 1 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 3 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För sådan poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.intervacc.se. Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kan kontakta Bolaget för att erhålla ett poströstningsformulär som kan fyllas i för hand och skickas till Bolaget via e-post till shareholders@intervacc.seeller per brev till Intervacc AB (publ), Box 112, 129 22 Hägersten. Formuläret ska ha kommit in till Bolaget senast tisdagen den 8 juni 2021 oavsett om aktieägaren väljer att nyttja det digitala formuläret eller beställa ett formulär som returneras med vanlig post. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan poströsten gäller som anmälan.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet och biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisat behörigheten att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Newton Aquiar (valberedningens ordförande), Thomas Eklund, Ulrika Enhörning (Swedbank Robur) samt Björn Sjöstrand (i egenskap av styrelseordförande för Bolaget).

Valberedningen föreslår att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Kenneth Janzon, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, ska justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Poströsta.se på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7.b - Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Bengt Guss, Marianne Hansson, Niels Holck, Björn Sjöstrand, Stefan Ståhl och Ed Torr fram till slutet av nästa årsstämma. Newton Aquiar har avböjt omval som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, att gälla tills vidare.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a. Förslag till stämmoordförande.
b. Förslag till styrelse.
c. Förslag till styrelseordförande.
d. Förslag till revisorer.
e. Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
f. Förslag till arvode för bolagets revisorer.
g. Förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Intervacc AB (publ), Box 112, 129 22 Hägersten eller via e-post till: shareholders@intervacc.sesenast söndagen den 30 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbsida www.intervacc.se, senast fredagen den 4 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Västertorpsvägen 135, 129 22 Hägersten, samt på Bolagets webbplats, www.intervacc.se, senast från och med onsdagen den 19 maj 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hägersten i maj 2021

Intervacc AB (publ)

Styrelsen

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/