Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

23:40 / 11 May 2020 Intervacc Press release

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 4 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (shareholders@intervacc.se).Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Intervacc AB (publ), Årsstämma, Box 112, 129 22 Hägersten.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd torsdagen den 4 juni 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 4 juni 2020. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Information om åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten nedan att utöva sina rättigheter utan att delta fysiskt på årsstämman. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma).
13. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier).
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7.b - Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till dess ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Newton Aguiar, Bengt Guss, Marianne Hansson, Björn Sjöstrand och Stefan Ståhl samt nyval av Niels Holck och Ed Torr fram till slutet av nästa årsstämma.

Ed Torr har mer än 20 års erfarenhet av ledande internationella positioner inom ICI, Pitman Moore, Alfa Laval Agri och Dechra Pharmaceuticals. Ed var en del av management buyout-teamet som grundade Dechra Veterinary Products 1997. Han var mellan 2000 och 2003 Executive Director för Dechra, som är noterat på Londonbörsen. Under denna tid var han ansvarig för affärsutveckling och den europeiska affärsenheten samt hade en avgörande roll i uppstarten av den amerikanska verksamheten. Sedan 2014 har Ed som oberoende strategisk rådgivare hjälpt företag inom djurhälsa med försäljning och marknadsföring, fusioner och förvärv (M&A), licensiering av produkter och investeringsmöjligheter. Ed är också styrelseledamot i Animalcare Group Plc och styrelseordförande i Agrimin Ltd.

Niels Holck är utbildad veterinär och har ett brett nätverk inom djurhälsa. Han kommer att tillföra bolaget viktig kommersiell erfarenhet från den nordiska marknaden inom veterinär och djurhälsa genom sina mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring. Han har erfarenhet från olika ledande positioner såsom Business Unit Director, Sales Director, Country Manager och Sales and Marketing manager från företag inom veterinär och djurhälsa bla Novo Nordisk, SmithKline Beecham Animal Health, Pfizer Animal Health Group och Orion Pharma Animal Health. Han har även varit styrelseordförande i danska Veterinary Industry Association och styrelseledamot i European Federation of Animal Health.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Björn Sjöstrand till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a. Förslag till stämmoordförande.
b. Förslag till styrelse.
c. Förslag till styrelseordförande.
d. Förslag till revisorer.
e. Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
f. Förslag till arvode för bolagets revisorer.
g. Förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Intervaccs bolagsordning för att anpassas till förväntade framtida lagändringar. Förslaget innebär att bolagsordningens § 12 ändras enligt nedan.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 1 Aktieägare som Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels
2 önskar delta i vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som
bolagsstämman föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos
skall dels vara bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
upptagen i bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
utskrift av allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
aktieboken nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte
avseende vardagen före bolagsstämman.
förhållandena
fem vardagar
före
bolagsstämman,
dels anmäla sig
hos bolaget
senast den dag
som anges i
kallelsen till
bolagsstämman.
Sistnämnda dag
får inte vara
söndag, annan
allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
får inte
infalla
tidigare än
femte vardagen
före
bolagsstämman.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 respektive antalet aktier i § 5 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ Aktiekapitalet skall vara lägst Aktiekapitalet skall vara lägst
4 22 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000
88 000 000 kronor. kronor.
§ Antalet aktier skall vara lägst Antalet aktier skall vara lägst
5 11 000 000 och högst 44 000 000. 40 000 000 och högst 160 000 000.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 12-14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Västertorpsvägen 135 i Hägersten) samt på bolagets webbplats (www.intervacc.se) senast från och med den 21 maj 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hägersten i maj 2020

Intervacc AB (publ)

Styrelsen

 

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/