Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc: Bokslutskommuniké januari - december 2019

08:30 / 21 February 2020 Intervacc Press release

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december
  • I november kommunicerades att ansökan om marknadsföringstillstånd för

Strangvac planeras att lämnas in till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA,
under första kvartalet 2020.

  • Tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och LIOF-Pharma (tidigare Praxis
Pharmaceuticals), slutfördes arbetet med två kommersiella valideringssatser av
Strangvac, vilket var ett obligatoriskt steg inför ansökan om
marknadsföringstillstånd hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
  • Inom vår distributionsverksamhet lanserade vi ett nytt läkemedel på den
svenska marknaden. Läkemedlet hjälper nötkreatur i situationer där de drabbats
av akut kalciumbrist, vilket kan leda till så kallad kalvförlamning.
  • Jämfört med 2018 har rörelseresultat under fjärde kvartalet 2019
försämrats med ca 0,9 MSEK till -7,8 MSEK. Försämringen förklaras främst av en
förstärkt organisation.
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående
räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och
uttrycks i TSEK om annat ej anges.

 

Koncernens nyckeltal

  Okt -   Jan - Dec  
Dec
  2019   2018   2019   2018  
Nettoomsättning 1 079   3 193   12 139   35 600  
Rörelseresultat -7 829   -6 872   -27 848   -30 919  
Resultat efter -7 851   -6 879   -27 892   -31 050  
finansiella poster
Balansomslutning 237   202 662   237 067   202 662  
067
Soliditet 93%   94%   93%   94%  
                 
Antal aktier på 43 292   37 665 180   43 292 690   37 665 180  
balansdagen 690
Genomsnittligt antal 43 292   37 665 180   39 228 377   30 530 171  
aktier före utspädning 690
Genomsnittligt antal 43 524   37 665 180   39 336 557   30 530 171  
aktier efter 383
utspädning
Resultat per aktie -0,18   -0,19   -0,71   -0,90  
före utspädning
Resultat per aktie -0,18   -0,19   -0,71   -0,90  
efter utspädning

 

Försäljning

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 1,1 MSEK vilket är en minskning med 2,1 MSEK jämfört med samma period 2018. Minskningen, som är förväntad, beror huvudsakligen på den mindre produktportföljen i distributionsverksamheten och att introduktionen av nya läkemedel i portföljen inte kompenserat bortfallet av tidigare produkter.

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -7,8 MSEK vilket är 0,9 MSEK sämre än samma period 2018 (-6,9). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att Bolaget inte genererar tillräckliga medel från egna affärer inom distributions och laboratorieverksamheten för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling. Jämfört med 2018 har främst Moderbolaget förstärkt organisationen vilket belastar såväl årets som kvartalets resultat. För fjärde kvartalet 2019 är personalkostnaderna ca 0,8 MSEK större och för helåret 2019 ca 3,6 MSEK större jämfört med motsvarande period under 2018.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var negativt och uppgick till -2,2 MSEK. Jämfört med samma period under 2018 är det en försämring med 2,2 MSEK.

Utvecklingen av Strangvac har fortsatt och under fjärde kvartalet har 8,1 MSEK investerats jämfört med 8,2 MSEK under samma period 2018. Årets totala investeringar i balanserade utvecklingsutgifter uppgår till 39,1 MSEK. Fjärde kvartalets kassaflöde uppgår till -10,6 MSEK vilket är 1,3 MSEK sämre än samma period 2018.

Finansiell ställning

På balansdagen 2019 uppgick eget kapital till 219,8 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2018 är en ökning om 29,4 MSEK. Den i tredje kvartalet 2019 genomförda nyemissionen förstärkte eget kapital med 58,1 MSEK netto. Något mer än hälften av koncernens balansomslutning (59%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2019 uppgår till närmare 140 MSEK. Med de under fjärde kvartalet färdigställda och frisläppta valideringssatserna har den kapitalintensiva fasen med investeringar i utveckling av Strangvac avtagit. Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen av eget kapital och den finansiella ställningen bedöms vara god för de kommande 12 månaderna. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 52,5 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling. Processen med kommersialisering av Strangvac har fortsatt och bolaget har fortsatt förhandlingar avseende distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt.

VD har ordet

Dossiern för Strangvac färdigställs

Vi närmar oss tidpunkten för inlämnandet av dossiern för Strangvac, vårt nya vaccin mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka. Arbetet går enligt plan och jag känner mig trygg i att vi har en bra och genomarbetad ansökan för marknadsföringstillstånd. I november kommunicerade vi vår avsikt att lämna in ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under första kvartalet 2020 med sikte på slutet av februari. Vi håller tidsplanen.

Ett av kraven från EMA är att man innan inlämnandet av dossiern ska ha tillverkat två valideringssatser i kommersiell skala. Det gjorde vi under hösten och vi fick satserna godkända och frisläppta under november. Vi har nu tillverkat två satser med 30 000 färdigställda vialer i varje, dvs totalt 60 000 vaccindoser. Under sommaren tillverkade vi de aktiva substanserna till några miljoner doser, och en del av dessa användes i det färdigställda vaccinet. Vi är väldigt nöjda med tillverkningsprocessen, som är robust, pålitlig och effektiv.

Behovet av att utveckla nya och säkra vaccin är i fokus. Kampen mot antibiotikaresistenta bakterier och sjukdomar som får global spridning är prioriterad. Kampen förs både på humansidan och inom djurhälsa. De flesta sjukdomar som drabbar människor utvecklas hos djur och muterar över till människor, vilket också gäller bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Vi har en viktig roll att spela när det kommer till utvecklandet av nya vacciner.

Parallellt med det regulatoriska arbetet och förberedelserna för marknadslansering av Strangvac arbetar våra forskningsteam vidare med utvecklandet av ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner som drabbar gris och ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som bland annat kan leda till mastit hos mjölkkor. Effektiva vacciner till dessa vanligt förekommande infektioner är ett viktigt verktyg för att förstärka djurens hälsa, förbättra ekonomin i livsmedels-produktionen och minska överanvändningen av antibiotika. Vi arbetar med samma teknik som vi har använt oss av när vi framgångsrikt tog fram Strangvac och vi har goda förhoppningar om att lyckas.

Jag träffade några av er aktieägare på Penser Bolagsdag som hölls den 28:e november och på ABGSC Investor Days som hölls den 5:e december. För er som inte hade möjlighet att vara där så finns webbsändningen från Investor Days och kalendern över kommande presentationer på vår hemsida. Följ gärna våra nyheter på hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se

Andreas Andersson

Verkställande direktör, Intervacc AB

Väsentliga händelser under perioden

1 oktober - 31 december 2019

Uppdaterad tidsplan för inlämnandet av ansökan till europeiska läkemedels-myndigheten EMA

I november kommunicerades att ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac planeras att lämnas in till Europeiska läkemedelsverket, EMA, under första kvartalet 2020.

Valideringssatser av Strangvac färdigställda

Tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och LIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceuticals) slutfördes arbetet med två kommersiella valideringssatser av Strangvac. De frisläppta valideringssatserna utgör en viktig del av underlaget inför kommande ansökan om marknadsföringstillstånd hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. 

Totalt har 60 000 vialer med vaccindoser tillverkats, formulerats, packats och frisläppts. Därmed passerades ytterligare en mycket viktig milstolpe på vägen fram till ett godkänt vaccin mot kvarka.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Intervacc har utsett ny CFO samt ny logistik- och inköpschef

Intervacc har utsett Jan Persson till ny CFO för Intervacc-koncernen samt till medlem i koncernledningen. Jan Persson efterträder Andreas Johansson som tillträder sin nya tjänst som logistik- och inköpschef. Andreas Johansson är även fortsatt del av koncernledningen.

 

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

14 maj, 2020 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2020
27 augusti, 2020 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020
12 november, 2020 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Årsredovisning 2019 publiceras på bolagets hemsida den 1 april 2020.

Årsstämma hålls den 11 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/