Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc: Delårsrapport januari - september 2019

08:30 / 28 November 2019 Intervacc Press release

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september
  • Under september månad genomfördes en nyemission om 62 MSEK till försumbar
rabatt. Tagarna av emissionen var Robur, Fjärde AP-fonden och HealthInvest.
  • Tillsammans med 3P Biopharmacuticals genomfördes tillverkningen av de

ingående läkemedelssubstanserna i Strangvac i kommersiell skala, vilket är ett
viktigt steg inför inlämnandet av registreringsansökan till europeiska
läkemedelsmyndigheten.

  • Intervacc har via det helägda dotterbolaget Nordvacc Läkemedel AB
(Nordvacc) utökat distributionsavtalet med Ecuphar NV, ett helägt dotterbolag
till Animalcare Group plc. Avtalet ger Nordvacc exklusiv rätt att sälja en
växande och innovativ portfölj av veterinära läkemedelsprodukter på den
svenska marknaden.
  • Nettoomsättningen för tredjekvartalet minskade till 2,1 MSEK (11,0).
Minskningen, som är förväntad, beror huvudsakligen på förnyelsen av
produktportföljen i distributions-verksamheten.
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående
räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen om
annat ej anges.

 

Koncernens nyckeltal

  Juli -   Jan -   Helår
Sept Sept
  2019   2018   2019   2018   2018
Nettoomsättning 2 080   10 974   11   32 407   35 600
060
Rörelseresultat -6 230   -6 132   -20   -24   -30 919
019 047
Resultat efter -6 237   -6 190   -20   -24   -31 050
finansiella poster 041 171
Balansomslutning 243   209   243   209   202 662
520 735 520 735
Soliditet 94%   94%   94%   94%   94%
                   
Antal aktier på 43 292   37 665   43   37 665   37 665 180
balansdagen 690 180 292 180
690
Genomsnittligt antal 37 873   37 665   37   37 665   30 530 171
aktier före utspädning 606 180 873 180
606
Genomsnittligt antal 37 919   37 665   37   37 665   30 530 171
aktier efter 397 180 919 180
utspädning 397
Resultat per aktie -0,16   -0,14   -0,53   -0,54   -0,90
före utspädning
Resultat per aktie -0,16   -0,14   -0,53   -0,54   -0,90
efter utspädning

Försäljning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 uppgick till 2,1 MSEK vilket är en minskning med 8,9 MSEK jämfört med samma period 2018. Minskningen, som är förväntad, beror huvudsakligen på förnyelsen av produktportföljen i distributionsverksamheten.

Resultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till -6,2 MSEK vilket är i nivå med samma period 2018 (-6,1). Marginalerna i försäljningsverksamheten är åter positiva och för tredje kvartalet 2019 uppgick de till 33% jämfört med 10% under samma period 2018. I huvudsak beror detta på omställningen av produktportföljen i distributionsverksamheten. Satsningarna i syfte att kommersialisera bolagets första egna produkt, Strangvac, och utveckling av projekt i pipeline har fortsatt och intensifierats.

Kassaflöde

De positiva effekterna på kassaflödet som följer av ett mindre rörelsekapital för distributionsverksamheten har avtagit, och kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var negativt och uppgick till -2,9 MSEK. Jämfört med samma period under 2018 är det en försämring med 6,0 MSEK. Slutfasen av tillverkningen i kommersiell skala och registreringsarbetet med Strangvac har medfört att kassaflödet från investeringar ökat med 4,4 MSEK under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året, och ackumulerat under 2019 har 30,6 MSEK investerats i balanserade utvecklingsutgifter. Den riktade nyemissionen till institutionella placerare under september tillförde bolaget 58,2 MSEK. Kassaflödet under tredje kvartalet 2019 har inneburit att likvida medel ökat med 46,8 MSEK och uppgår på balansdagen till 63,1 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2019 uppgick eget kapital till 227,8 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2018 är en ökning om 30,4 MSEK. Den i tredje kvartalet 2019 genomförda nyemissionen förstärkte eget kapital med 58,2 MSEK netto. Lite drygt häften av koncernens balansomslutning, 54%, har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2019 uppgår till 131 MSEK. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 63,1 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling. Processen med kommersialisering av Strangvac har fortsatt och bland de händelser som förväntas inträffa före halvårsskiftet 2020 inkluderas avtal gällande distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt.

VD har ordet

En framgångsrik nyemission inför marknadslansering av Strangvac

Under september genomförde vi en riktad nyemission om 62 MSEK. Emissionen, som gjordes med försumbar rabatt stärkte inte bara bolaget finansiellt utan tillförde också strategiskt viktiga institutionella ägare. Det var en smidig process och intresset var mycket stort. Tagarna av emissionen var Robur, Fjärde AP-fonden och HealthInvest. Även Länsförsäkringar kom i samband med emissionen in som ny ägare. Efter emissionen har Intresset för Intervacc hos investerare ökat ytterligare, och vi är från och med den 26:e november en del av MSCI Global Micro Cap Index. Det är alltfler som upptäckt att vi har något väldigt spännande och värdefullt på gång.

Emissionen var ett styrkebesked som skapar goda förutsättningar för framtiden. Kapitalet gör att vi kan satsa fullt ut på förberedelserna inför kommersialiseringen av Strangvac och öka utvecklingstakten när det gäller övriga vaccin i vår pipeline. Närmast efter Strangvac ligger ett vaccin mot Stafylokockinfektioner hos mjölkkor och ett vaccin mot Streptokockinfektioner hos grisar. Vi gör framsteg och det ska bli roligt att få rapportera resultat framöver.

Inom vår distributionsverksamhet fortsätter arbetet med att förnya och utöka produktportföljen. Under november lanserade vi ett nytt läkemedel på den svenska marknaden. Läkemedlet hjälper nötkreatur i situationer när de drabbas av akut kalciumbrist, vilket kan leda till så kallad kalvningsförlamning.

I arbetet med att sammanställa underlaget till registreringsansökan för Strangvac gör vi nu bedömningen att vi är redo att lämna in ansökan i början av nästa år, preliminärt i slutet av februari. En bra och gedigen ansökan ger oss goda förutsättningar till en snabbare godkännandeprocess. Vi tar successivt viktiga steg mot att bli ett vaccinbolag med en egen global produkt.

Jag träffade några av er aktieägare på Investor Days som hölls den 3:e september. Den 5:e december finns vi med igen på Investor Days. Jag hoppas att vi ses där eller att ni tar del av webbsändningen. Följ gärna våra nyheter på hemsidan eller via vårt twitterflöde @intervacc_se

Stockholm den 28 november 2019

Andreas Andersson

VD

 

Väsentliga händelser under perioden

1 juli - 30 september 2019

Riktad emission till institutionella investerare om cirka 62 MSEK.

Styrelsen för Intervacc AB (publ) ("Intervacc" eller "Bolaget") genomförde, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 11 juni 2019, en riktad kontantemission om totalt 5 627 510 aktier (den "Riktade emissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade emissionen har fastställts genom förhandling med ett antal institutionella investerare och uppgick till 11,0 SEK per aktie, vilket var i linje med aktiens stängningskurs den 11 september 2019. Genom den Riktade emissionen tillfördes bolaget cirka 62 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen tecknades, efter ett betydande intresse för Intervacc från välrenommerade institutionella investerare, av Fjärde AP-fonden (20 MSEK), HealthInvest (17 MSEK) och Robur (25 MSEK).

En uppdaterad ägarförteckning finns publicerad på Intervaccs hemsida.

 

Tillverkningsprocessen för Strangvac går vidare enligt plan.

Intervacc har tillsammans med 3P Biopharmaceuticals, den kontrakterade tillverkaren för Strangvac, genomfört tillverkning av de ingående läkemedelssubstanserna i kommersiell skala enligt GMP (Good Manufacturing Practice). De ingående substanserna i dessa satser har tagits fram i en omfattning som räcker till flera miljoner doser utöver de valideringssatser som krävs för ansökan. Därmed är ett väsentligt steg klart inför kommande registreringsansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och framtida lansering.

 

Utökat distributionsavtal med Animalcare Group plc.

Intervacc har via det helägda dotterbolaget Nordvacc Läkemedel AB (Nordvacc) utökat distributionsavtalet med Ecuphar NV, ett helägt dotterbolag till Animalcare Group plc ett europeiskt bolag som har sitt huvudkontor i Storbritannien. Avtalet ger Nordvacc exklusiv rätt att sälja en växande och innovativ portfölj av veterinära läkemedelsprodukter från Animalcare Group plc på den svenska marknaden.

Avtalet omfattar försäljning av läkemedelsprodukter för såväl sällskaps- som livsmedelsproducerande djur och hästar.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Valideringssatser av Strangvac färdigställda.

Intervacc har tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och LIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceuticals) slutfört arbetet med två kommersiella valideringssatser av Strangvac. De nu frisläppta valideringssatserna utgör en viktig del av underlaget inför kommande ansökan om marknadsregistrering hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. 

Totalt har 60 000 vialer med vaccindoser tillverkats, formulerats, packats och frisläppts. Därmed har ytterligare en mycket viktig milstolpe passerats på vägen fram till ett godkänt vaccin mot kvarka.

 

Uppdaterad tidsplan för inlämnandet av ansökan till europeiska läkemedels-myndigheten EMA

Intervacc har ansökt hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, om att under första kvartalet 2020 lämna in bolagets registreringsansökan för godkännande av Strangvac.

 

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

 

Kommande rapporttillfällen

21 februari, 2020              Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

 

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari - september 2019 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 08:30 CET.

 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/