Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Delårsrapport Intervacc AB januari - juni 2018

08:30 / 30 August 2018 Intervacc Press release

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 17,7 MSEK (22,6 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK (-0,3 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,3 MSEK (-2,0 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 MSEK (-2,3 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,362 SEK (-0,142 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 MSEK (-14,9 MSEK)
- Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 46,9 MSEK (38,9 MSEK)
*) beräknat på genomsnittligt antal 30 251 716 aktier, under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 15 977 385 aktier. under perioden

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (33,9 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,3 MSEK (-0,8 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,9 MSEK (-4,0 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-3,8 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,659 SEK (-0,281 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 MSEK (-9,6 MSEK)
- Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 46,9 MSEK (38,9 MSEK)
*) beräknat på genomsnittligt antal 23 196 968 aktier under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 13 573 159 aktier under perioden

Väsentliga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2018

Nyemission slutförd

En nyemission genomfördes under perioden 20 mars till 3 april. Resultatet blev en överteckning och tillförde 61,3 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden efter emissionskostnaderna blev cirka 49,9 MSEK. Antalet aktier ökade därav med 21 522 960 aktier till sammanlagt 37 665 180 aktier. Emissionen ökade ägarkretsen och tillförde många intresserade och kunniga ägare.
Nyanställning

Intervacc har anställt Tim Wood, PhD, att vara ansvarig för regulatoriska frågor och produktion med fokus på Strangvac och för att delta i framtagning av registreringsansökan. Tim kommer närmast från Valneva och är heltidsanställd fr.o.m 13 augusti.
Bolagsstämma 14 juni

Bolagsstämma hölls den 14 juni varvid ny styrelse valdes.
Ny styrelse vald

Vid bolagsstämman valdes följande personer in i Intervaccs styrelse: nyval: Torben Jörgensen, Bert Urlings, Marianne Hansson och Newton Aguiar samt omval av Björn Sjöstrand (ordf.), Bengt Guss och Stefan Ståhl.
Anslag från Vinnova

Intervacc har beviljats ett anslag från Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i företag. Anslaget uppgår till ca 1,5 milj och utgör en 50% finansiering av ett första steg av flera inom Intervaccs mastitprojekt. Syftet är att studera antikroppars funktion mot vaccinet INV412 vilket är en vaccinkandidat mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.
Teknologiöverföring av tillverkning av Strangvac fortgår.

Intervaccs samarbete rörande teknologiöverföring med 3P Biopharmaceuticals löper på enligt tidsplan. Flera milstenar har passerats. Exempelvis har man visat att de optimeringar som genomförts på PX'Therapeutics i Frankrike även på 3P Biopharmaceuticals resulterar i ett utbyte avsevärt högre än tidigare vilket gynnsamt påverkar produktionskostnaden. De tre proteinerna i Strangvac har först odlats i liten skala vilket gav mycket hög produktion. Två av de tre ingående proteinerna har nu genomgått uppskalning till 100 liters fermentering och med påföljande rening, dvs den skala som kommer gälla för kommersiell tillverkning, med mycket gott resultat avseende mängd och kvalitet.  Analytiska kvantitativa och kvalitativa tester har utvecklats och validerats.
VDn och Tim Wood har återigen besökt 3P Biopharmaceuticals för ett uppföljande möte för diskussioner rörande tillverkning, analytiska tester, kvalitetskrav, valideringskrav etc.
Ny Certified Adviser

Med anledning av att funktionen som Certified Adviser inte längre kan tillhandahållas av Remium Nordic, har Intervacc den 27 juni tecknat avtal med Eminova Fondkommission AB.
Dotterbolaget Nordvaccs avtal med IDT Biologika förnyas ej

Det nuvarande avtalet mellan Nordvacc och IDT Biologika gällande pälsdjursvacciner kommer inte att förnyas p.g.a uppsagt avtal och vikande försäljning med dålig marginal. Nordvacc fortsätter nu uppbyggnaden av ett nytt varusortiment med modernare produkter inom djurhälsa. I och med att avtalet kommer att upphöra gör moderbolaget en nedskrivning av värdet hänförligt till dotterbolaget Nordvacc på 40 MSEK.
Nordvacc fokuserar nu på försäljning av läkemedel, för främst livsmedelsproducerande djur och vacciner för grisar. Arbetet med lansering av nya produkter pågår inom Nordvaccs försäljningsorganisation. Under perioden har avtal för två ytterligare produkter tecknats med målet att bygga upp en lönsam verksamhet och förbereda inför lanseringen av Strangvac. Sverige är en av de viktigaste marknaderna i Europa för Strangvac.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Avtal med Praxis Pharmaceuticals
Intervacc har tecknat avtal med Praxis Pharmaceuticals, Vitoria-Gasteiz, Spanien, om formulering, fyllning och förpackning av Strangvac. Med detta avtal har Intervacc kontrakterat hela produktionskedjan för Strangvac.
Anslag från Eurostars
Intervacc har beviljats medel från Eurostars-2, som är en del av EU:s Horizon 2020 programmet, för vidareutveckling av ett vaccin mot Streptococcus suis som drabbar smågrisar. Projektet är ett samarbetsprojekt med Moredun Scientific i Skottland. Projektkostnaden om ca 16 miljoner finansieras till ca 50% genom detta anslag och sträcker sig över 3 år för att bl a verifiera effekt, säkerhet och vaccinationsstrategi av vaccinkandidater, bl a INV274 inför kommande kliniska prövningar. Vaccinet baserar sig på samma teknologi som för Strangvac.

VD har ordet

Det är naturligtvis med mycket stor tillfredsställelse vi noterar att Intervacc beviljats medel från Eurostar och Vinnova för våra två utvecklingsprojekt, INV412 mot mastit på ko orsakat av Staphylococcus aureus och INV274 mot infektion på smågris orsakade av Streptococcus suis. Medel söks i hård konkurrens med många andra bra projekt. Uppenbarligen har vår teknologi, vår marknadsbedömning och förmåga att genomföra varit övertygande. Det innebär med andra ord att Intervaccs utveckling mot att bli ett bredare vaccinbolag inom djurhälsa tar ett ytterligare steg framåt mot att omfatta flera produkter. Våra samarbeten med FoU funktioner kommer därmed behöva ses över och förstärkas med den nu tillkommande finansieringen.
Vad avser tillverkning av Strangvac, har avtalet med Praxis Pharmaceuticals inneburit att vi nu har avtal om alla delmoment klara inför kommersiell tillverkning av Strangvac, inklusive fyllning och förpackning. Jag vill också välkomna vår nya medarbetare Tim Wood som from augusti arbetar heltid. Han innebär ett mycket värdefullt tillskott av kompetens inom regulatoriska frågor med fokus på tillverkning. Han är nu företagets kontaktpersom mot tillverkaren, 3P Biopharmaceuticals.
Efter nyemissionen i våras har ett flertal nya ägare tillkommit vilket resulterat i en ny styrelse med fördjupad erfarenhet och kompetens inom bl a vaccinologi, djurhälsa och global affärsutveckling, marknadsföring & försäljning.
Vi har i kvartalsrapporten för moderbolaget skrivit ner värdet hänförlig till verksamheten i dotterföretaget Nordvacc med 40 miljoner SEK p.g.a. av det uppsagda avtalet med IDT. Dessutom har vi på grund av en ny redovisningsprincip gjort en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader om ca 8 miljoner som hänförs till vaccin för smågris (INV274) och ko (INV412). Tidiga utvecklingskostnader i nuvarande och framtida projekt kommer fortsättningsvis inte att aktiveras i BR. INV274 och INV412 projekten fortlöper enligt plan och kostnader kommer aktiveras i en senare fas.
Följ gärna våra nyheter på hemsidan och via vårt twitterflöde @intervacc_se (https://twitter.com/intervacc_se)
Hägersten den 30 augusti 2018
Jan Ingmar Flock                              
VD    
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se
Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First North.
För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/