Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

18:42 / 16 May 2018 Intervacc Press release

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 14.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Inpassering sker från klockan 13.30, då kaffe serveras.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-       dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 juni 2018,

-       dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 8 juni 2018.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (shareholders@intervacc.se).Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Intervacc AB (publ), Årsstämma, Box 112, 129 22 Hägersten.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

I samband med anmälan kommer Intervacc AB (publ) behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd fredagen den 8 juni 2018 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 8 juni 2018. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intervacc.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8.b - Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2019. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:

a)      Förslag till stämmoordförande.

b)      Förslag till styrelse.

c)      Förslag till styrelseordförande.

d)      Förslag till revisorer.

e)      Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

f)       Förslag till arvode för bolagets revisorer.

g)      Förslag till principer för valberedningen inför årsstämman 2020.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Västertorpsvägen 135 i Hägersten) samt på bolagets webbplats (www.intervacc.se) senast från och med den 24 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hägersten i maj 2018
Intervacc AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/