Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc beviljas beviljas medel från Vinnova för att utveckla ett nytt vaccin

11:00 / 24 May 2018 Intervacc Press release

Intervacc AB (publ) vidareutvecklar nu sitt nya vaccin INV412 mot mastit hos mjölkkor. Projektet samfinansieras av Intervacc och Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i företag våren 2018. Finansieringen gäller en första fas i ett prekliniskt utvecklingsprogram med en budget om 3,1 miljoner kronor.

- Det är ett väldigt gott betyg åt vår vaccinteknologi och vår vaccinkandidat INV412 som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i god konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi fortsätta våra satsningar på ännu ett nytt vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner, konstaterar VD Jan-Ingmar Flock..

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit som kan kopplas till Staphylococcus aureus per år. Mjölkindustrins kostnader globalt förknippade till mastit är närmare 270 miljarder kronor. Mjölkindustrin påverkas bl.a genom minskat mjölkutbyte, påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett nytt vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket stort.

Tre vaccinkandidater

Genom att Staphylococcus aureus ger upphov till allvarliga och ofta svårbehandlade infektioner på människa, kommer erfarenheterna från INV412 på ko att kunna tas vidare inför en framtida utveckling av ett vaccin på människa. Vaccination mot bakteriella infektioner ses som en av de viktigaste åtgärderna för att minska överanvändningen av antibiotika, vilket har lett till stora problem med resistensutveckling och spridning av MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus).

INV412 är Intervaccs tredje vaccinkandidat i projektportföljen, vid sidan om Strangvac®, ett vaccin mot kvarka på häst, och INV274 mot streptokockinfektion på gris. Alla med stor potential inför framtiden och baserade på bolagets teknikplattform för en ny generation vacciner. Mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet har lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

För mer information vänligen kontakta: 

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 11:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/