Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Delårsrapport Intervacc AB januari - mars 2018

08:30 / 25 May 2018 Intervacc Press release

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (11,3 MSEK*)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 MSEK (-0,4 MSEK*)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,6 MSEK (-2 MSEK*)
- Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-1,5 MSEK*)
- Resultat per aktie** -0,269 SEK (-0,139 SEK***)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (5,2 MSEK)
- Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 8,3 MSEK (11,9 MSEK)
*  Jämförelsetalen från första kvartalet 2017 påverkades av en tidigarelagd rabatterad försäljning av lagret om ca 7MSEK, vilket normalt inte görs.
**  beräknat på 16 142 220 aktier
*** beräknat på 11 142 220 aktier justerat för sammanslagning av aktier 4:1

Väsentliga händelser under perioden 1 januari- 31 mars 2018

Framsteg som har gjorts för utvecklingen av ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.
En metod har utvecklats som avsevärt förenklar och effektiviserar produktion av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot S. aureus infektioner. Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram med den nya metoden.
Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervaccs styrelse
Styrelsemedlem Olle Kämpe har till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, bl.a i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin, valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.
Avtal med tillverkare av nytt kvarkavaccin nu slutfört
Förhandlingarna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien slutfördes och ett avtal om kontraktstillverkning av Strangvac® undertecknades. Avtalet innebär att man säkerställt arbetet med produktion och dokumentation av de viktiga valideringssatser som krävs för registrering av det nya rekombinanta vaccinet mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka.

Nordvaccs avtal med tillverkare av minkvaccin uppsagt i sin nuvarande form. Intervacc avser att omförhandla avtalet med mål om bättre villkor.
Intervaccs dotterbolag Nordvaccs då gällande ettårsavtal med tillverkaren IDT Biologika fortsätter under 2018. Avtalet är dock uppsagt av tillverkaren från och med 2019. Avtalet i dess nuvarande form avsågs att omförhandlas.

Överföring av produktionsteknologin
Överföring av produktionsteknologin i liten skala till 3P har visat på goda produktionsnivåer och god renhet av produkten, vilket är en förutsättning inför kommande uppskalning av Strangvac®.
Publicering i vetenskapliga tidskriften "Vaccine"
Experimentella data, innan kliniska prövningar, publiceras i den vetenskapliga tidskriften "Vaccine". Artikeln har uppmärksammats av ett flertal medier inom veterinärbranschen.
Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hölls den 9 mars varvid villkor för nyemissionen fastställdes.
Investerarpresentationer
Intervacc har deltagit vid Investerardagar 19 januari och 19 februari utöver ett flertal företagspresentationer i samband med nyemissionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Nyemission
En nyemission genomfördes under perioden 20 mars till 3 april. Resultatet blev en överteckning och tillförde 61,3 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden efter emissionskostnaderna blev cirka 52 MSEK. Emissionen har även ökat ägarkretsen och tillfört många intresserade och kunniga ägare.
Nordvaccs samarbete med tillverkaren IDT Biologika kommer inte att förnyas.
Intervaccs dotterbolag Nordvaccs nuvarande avtal med tillverkaren IDT Biologika av pälsdjursvacciner har som tidigare meddelats (se pressmeddelande 20180313) sagts upp fr.o.m 2019 från tillverkarens sida. Efter det att parterna nu fört samtal och förhandlat om ett nytt avtal kan bolaget konstatera att samarbetet upphör vid årsskiftet som tidigare meddelats.
Intervacc beviljas medel från Vinnova för att utveckla ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus.
Intervacc AB (publ) vidareutvecklar nu sitt nya vaccin INV412 mot mastit hos mjölkkor. Projektet samfinansieras av Intervacc och Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i företag våren 2018. Finansieringen gäller en första fas i ett prekliniskt utvecklingsprogram med en budget om 3,1 miljoner kronor.
Nyanställning
Anställningsavtal har tecknats med, Tim Wood som har lång erfarenhet från vaccinbranschen. Tim kommer att arbeta med frågor relaterade till tillverkning Strangvac® och är ansvarig för regulatoriska frågor.

VD har ordet

Kvartalet dominerades tydligt av den företrädesemission som genomfördes med teckningsperioden förlagd i slutet av kvartalet. Många intressanta möten och presentationer för potentiella aktieägare ägde rum och en tydlig bild växte fram - intresset för en ny generation säkra vacciner inom djurhälsa är växande.  Något vi i början av april kunde konstatera genom en fulltecknad emission.
Vi känner en stor glädje att kunna konstatera att vi ett år efter introduktionen på Nasdaq First North har ökat antalet aktieägare med ca 50% och är numera fler än 1200 ägare totalt.
Vår synlighet ökade också inte minst av den vetenskapliga artikel som publicerades i tidskriften Vaccine. Den gav ett flertal ringar på vattnet med artiklar om vårt vaccin Strangvac® mot kvarka på häst i många viktiga facktidningar för veterinärer världen över. Det är även tillfredsställande att överföringen av teknologin till 3P Biopharmaceuticals för tillverkning av Strangvac® löper på enligt tidsplan och med förväntad kvalitet.
Häromdagen mottog vi besked om att Intervacc beviljas medel från Vinnova för att vidareutveckla ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus. Det är ett gott betyg för bolagets verksamhet och teknologi samt för vaccinkandidaten INV412 mot mastit på mjölkkor. Projektet har av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i god konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu har vi fått finansiell förstärkning för våra satsningar på vårt tredje vaccinutvecklingsprogram i vår spännande projektportfölj.
Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fall av mastit hänförlig till Staphylococcus aureus per år. Facktidskriften Animal Pharm publicerade nyligen information om att mjölkindustrins kostnader globalt förknippade till mastit är närmare 270 miljarder kronor. Mjölkindustrin påverkas bl.a genom minskat mjölkutbyte, påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig avlivning av produktiv mjölkboskap. Behovet av ett vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är mycket stort.
Vi har under perioden även aktiverat ett twitterflöde så att t.ex Du som aktieägare lättare skall kunna följa med i vår rapportering och det nyhetsflöde som finns kring oss och vårt område. På twitter finns vi på @intervacc_se (https://twitter.com/intervacc_se).
Jag ser fram emot att träffa Er på bolagsstämman den 14 juni - varmt välkomna.
Hägersten den 25 maj 2018
Jan Ingmar Flock                              
VD    
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se
Rådgivare
Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First North.
För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/