Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc AB offentliggör företrädesemission om cirka 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av Strangvac®

18:00 / 18 February 2018 Intervacc Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Intervacc AB (publ) ("Intervacc" eller "Bolaget") beslutade den 18 februari 2018, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för Intervaccs aktieägare ("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut kommer att hållas den 9 mars 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen högst cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till teckningskursen 2,85 SEK per aktie. I samband med den nyemission som genomfördes i mars 2017 inför listningen på First North emitterades vederlagsfria teckningsoptioner. Dessa kommer dock, med stor sannolikhet, inte användas till teckning av nya aktier under mars 2018,varför Företrädesemissionen nu genomförs. Emissionslikviden kommer att användas till att vidareutveckla Intervacc in i en kommersiell fas från att huvudsakligen varit ett forsknings- och utvecklingsbolag med Strangvac® som huvudprodukt till att bli ett bolag med breddad projektportfölj inom vaccinutveckling samt att fortsätta uppbyggnaden av en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation.

Sammanfattning
 • Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2018 är aktieägare i Intervacc har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
 • Teckningskursen är 2,85 SEK per ny aktie.
 • Teckningsperioden löper under perioden 20 mars - 3 april 2018.
 • Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Intervacc är ett ledande nordiskt forskningsbolag inom utveckling av veterinärvacciner med egen marknads- och försäljningsorganisation i Norden och Baltikum. Bolaget är världsledande inom utveckling av nästa generations vaccin mot kvarka, en mycket smittsam streptokockinfektion på häst. Intervacc går nu in i en viktig fas i Bolagets historia. Intervacc har mycket framgångsrikt slutfört avgörande kliniska prövningar (motsvarande fas III) av Strangvac®. Bolagets vaccin mot kvarka står nu inför kommersiell produktion, registrering och produktlansering.

Bolaget har en stark position att som enda bolag i Skandinavien producera rekombinanta bakteriella vacciner inom djurhälsa och har under året breddat utvecklingsportföljen och rapporterat positiva resultat för vacciner mot streptokocker som orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar samt inlett framtagning av antigen till ett vaccin mot mastit (juverinflammation). Teknologin som används för Strangvac® kommer därför nu att tillämpas på övriga projekt i utvecklingsportföljen.

Strangvac®, har som tidigare meddelats, genomgått alla kliniska prövningar och säkerhetstester med goda resultat. Under föregående år har bolaget förbättrat och optimerat tillverknings- och reningsprocessen och därmed dramatiskt sänkt tillverkningskostnaden per dos. Bolaget har nu tecknat ett tillverkningsavtal med 3P Biopharmaceuticals i Spanien och inlett överföringen av tillverkningsprocessen.

Innan Bolaget kan registrera Strangvac® återstår att bekräfta att de nya batcherna som produceras av 3P Biopharmaceuticals har samma egenskaper som de batcher som användes vid de framgångsrika kliniska studierna.

I samband med att Bolaget slutfört den förbättrade tillverknings- och reningsprocessen och påbörjat arbetet att producera Strangvac® i kommersiell skala, har ett flertal internationella aktörer inom djurhälsa visat intresse.

Fokus kommer riktas mot den kommersiella produktionen av Strangvac®. För att inte tappa tempo kräver detta bibehållen och obruten finansiering till de steg som återstår, vilka utgörs av GMP-tillverkning av två storskaliga kommersiella batcher med validering och processkaraktärisering. Dokumentationen av resultaten blir underlag för registreringsansökan. Det är ledningens bedömning att kunna lämna in central EU-ansökan under andra halvåret 2019.

INV274, vaccinet mot en streptokockinfektion på gris (Streptococcus suis), kommer att vidareutvecklas baserat på resultat från försök vid Bolagets samarbetspartner Moredun Scientific. Vaccination av gris under 2017 med INV274 bekräftar att vaccinet ger en skyddande effekt att bygga vidare på.

Det andra projektet är ett vaccin, INV412, mot mastit (juverinfektion) på mjölkkor orsakat av Staphlyococcus aureus. Under 2017 har en ny metod tagits fram att på ett enkelt, billigt och effektivt sätt få fram de rekombinanta proteiner som S. aureus vaccinet INV412 består av. Ett vaccin till livsmedelsproducerande djur måste vara kostnadseffektivt för att vara konkurrenskraftigt; den nya framställningsmetoden undanröjer tillverkningskostnaden som hinder. Vaccinet är komponerat av ett flertal proteiner som var och ett gett skydd i smådjursmodeller, vilket visats i ett flertal studier under åren bl.a. av forskare knutna till Intervacc. Dessa proteiner tillsammans, som kombinerats i INV412, torde ge ännu bättre effekt än de enskilda proteinerna.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort och växande problem inom sjukvården. Stora ansträngningar läggs ner från samhällets sida på att bekämpa ytterligare uppkomst och spridning av resistenta bakterier. Ökad uppmärksamhet, minskad förskrivning av antibiotika (både på human- och veterinärsidan) och hygienåtgärder är några verktyg för att bromsa vidare spridning. Till detta kommer också förebyggande smittskyddsåtgärder såsom vaccination. Användningen av vacciner inom djurhälsa är en betydande faktor för att få ner den globala överanvändningen av antibiotika. Intervaccs grundläggande affärsidé, att utveckla moderna och säkra vacciner inom djurhälsa, ser Bolaget därför som ett mycket viktigt bidrag på en växande marknad i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Genom att Strangvac® baserar sig på en ny teknologi med rekombinanta proteiner ställs extra höga krav på att tillverkningsprocessen uppfyller höga krav på kvalitet, reproducerbarhet och karakterisering av varje processteg. Intervacc önskar hålla en hög ambition avseende dokumentation av kvalitetskrav för att underlätta ett smidigt förfarande vid behandling av registreringsansökan och på så sätt undvika eventuella kompletterande undersökningar. Kostnaden för exempelvis processkarakterisering och teknologiöverföringen kommer bli högre än tidigare beräknat. På sikt kommer detta att löna sig då man minimerar risken att en framtida tillverkningssats inte frisläpps för försäljning. De regulatoriska kraven från myndigheterna är dessutom något högre då en ny teknologi introduceras.

I samband med den emission som genomfördes i mars 2017 inför listningen på First North emitterades vederlagsfria teckningsoptioner. Dessa kommer dock, med stor sannolikhet, inte användas till teckning av nya aktier under mars 2018,varför Företrädesemissionen nu genomförs.

Motivet till Erbjudandet är att vidareutveckla Intervacc in i en kommersiell fas från att huvudsakligen varit ett forsknings- och utvecklingsbolag med Strangvac® som huvudprodukt till att bli ett bolag med breddad projektportfölj inom vaccinutveckling samt att fortsätta uppbyggnaden av en tydlig försäljnings- och marknadsorganisation.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande (inom parentes anges den ungefärliga procentuella kostnadsfördelningen mellan de olika aktiviteterna):

ACM. Överföra tillverkningsteknologin av Strangvac® och framställa två kommersiella satser av Strangvac® om vardera 30 000 doser. Vid denna tillverkning tas vaccinsubstans motsvarande cirka 3-5 miljoner doser fram. "Kostnaden" ska ses som en investering eftersom denna mängd vaccinsubstans har lång hållbarhet och förvaras inför framtida försäljning. Produktionskostnaden kommer därför under den första tiden som Strangvac® finns på marknaden hålla sig till ett minimum. (50 procent)
ACN. Löpande driftskostnader. Inkluderar marknadsföring, patent, FoU, löner, hyror, finansiella kostnader, etc. (30 procent)
ACO. Vidareutveckling av INV274, ett streptokockvaccin för smågris. Intervacc har visat att INV274 mot Streptococcus suis gett lovande resultat i måldjuret. Vaccinet är baserat på samma teknologi som Strangvac®. Teknologins styrka har bevisats med Strangvac® och manar till upprepning inför kommande utvecklingsprojekt. Studier rörande dosinställning, kompletterande vaccinkomponenter och serologiska studier kommer göras på måldjuret i samarbete med Moredun Scientific, Skottland, med expertkunnande inom grisbiologi. (15 procent)
ACP. Vidareutveckling av INV412, ett vaccin mot juverinflammation orsakat av Staphylococcus aureus. En ny teknologi för storskalig och kostnadseffektiv framtagning av rekombinanta proteiner har utvecklats under 2017 och kommer att vidareutvecklas. Studier rörande produktionsmetod, immuniserings- och serologistudier samt studier av antikroppars skyddande mekanism. (5 procent)

Företrädesemissionen

Intervaccs styrelse beslutade den 18 februari 2018, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 21 522 960 aktier med företrädesrätt för Intervaccs aktieägare. Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut kommer att hållas den 9 mars 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen högst cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i Intervacc i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 2,85 SEK per ny aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 32 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på Intervacc-aktiens stängningskurs den 16 februari 2018. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 mars februari 2018. Teckningstiden löper under perioden 20 mars - 3 april 2018. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske under perioden 20 - 28 mars 2018. Handel med betalda tecknade aktier på Nasdaq First North förväntas ske under perioden 20 mars till och med den dag då aktiekapitalökningen slutligen har registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Intervacc har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och vissa aktieägare om totalt cirka 2,5 MSEK, motsvarande cirka fyra (4) procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal professionella investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, upp till cirka 49 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 10,0 procent på garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan
 • 9 mars 2018: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut
 • 14 mars 2018: Sista handelsdag för Intervaccs aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 16 mars 2018: Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
 • 20 mars - 3 april 2018: Teckningsperiod
 • 20 - 28 mars 2018: Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North
 • 20 mars till och med den dag då aktiekapitalökningen slutligen har registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade aktier
 • Omkring den 12 april 2018: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Aktiestruktur och aktiekapital

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas ökas Bolagets aktiekapital med 43 045 922,91 SEK från 32 284 442,18 SEK till 75 330 365,09 SEK. Antal aktier i Bolaget kommer vid full teckning att öka med 21 522 960 aktier från 16 142 220 till 37 665 180 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Intervacc att tillföras cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 57 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som har anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Prospekt

Ett svenskt prospekt och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt före teckningsperiodens början på Intervaccs hemsida, www.intervacc.com, Remium Nordic AB:s hemsida, www.remium.com, samt Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se för pågående erbjudanden.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc-aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2018 kl. 18.00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Intervacc. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Intervacc kommer endast att ske genom det prospekt som Intervacc kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Intervacc för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/