Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Delårsrapport Intervacc AB januari - juni 2017

14:30 / 28 August 2017 Intervacc Press release

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 22,6 MSEK (29,5 MSEK)    
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (2,1 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,0 MSEK (0,6 MSEK)    
- Resultatet efter skatt uppgick till -2,3 MSEK (-1,1MSEK)    
- Resultat per aktie* -0,142 SEK (-0,108 SEK**)        
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,9 MSEK (4,7 MSEK)
- Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 38,9 MSEK (10,2 MSEK)
*) beräknat på 15 977 385 aktier
**) beräknat på 9 967 426 aktier justerat för sammanslagning av aktier 4:1

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (35,7 MSEK)    
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 MSEK (0,8 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,0 MSEK (-2,3 MSEK)    
- Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4 MSEK)    
- Resultat per aktie* -0,281 SEK (-0,345 SEK**)        
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 MSEK (6,9 MSEK)
- Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 38,9 MSEK (10,2 MSEK)
*) beräknat på 13 573 159 aktier
**) beräknat på 9 939 809 aktier justerat för sammanslagning av aktier 4:1

Väsentliga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2017

Tillverkning av Strangvac®
PX'Therapeutics i Frankrike har tidigare optimerat tillverkningen och tagit fram en pålitlig process för alla tre komponenterna i Strangvac®. De har nu ytterligare förbättrat steg som tidigare varit flaskhalsar. Vi får därmed en smidigare överföring av processen till den nya tillverkaren och en säkrare tillverkning med en bättre karakterisering av de ingående stegen, vilket kommer vara ett krav inför registrering. Förhandling med ny kontraktstillverkare rörande kostnader och villkor har inletts.
Sammanställning registreringsansökan
Väsentliga delar av en dossier för registrering av Strangvac® har börjat sammanställas när nu säkerhetsstudier och effektstudier har avslutats.
Nya produkter i Nordvacc sortimentet
Tre nya produkter har nu lanserats till försäljning genom Nordvacc Läkemedel: Medel för inhalationsnarkos på sällskapsdjur, Antibiotika för behandling av lunginflammation fr.a. på gris och Antibiotika för behandling av juverinfektion på ko.
Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade 8 juni om att införa ett personaloptionsprogram omfattande 530.000 personaloptioner till anställda samt 175.000 teckningsoptioner till av Bolaget ej anställda nyckelpersoner.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
  •     Vaccination av smågris med INV274 har initieras för att bestämma skyddsnivån. Studien sträcker sig fram till oktober 2017.
  •     För att undersöka om en lägre koncentration av adjuvans i Strangvac® kan användas, har en studie startats med flera lägre koncentrationer. Om en lägre nivå ger samma effekt som den nuvarande kan Strangvac® ges förlängd hållbarhetstid.
  •     Intervacc har deltagit i World Equine Airway Symposium i Köpenhamn och där presenterat positiva data från kliniska prövningar med Strangvac® inför en målgrupp med hästveterinärer som har stort intresse och kunnande om kvarka, dvs framtida kunder.
  •     Amerikanska patentverket har gett förhandsbesked om att bevilja ett metodpatent för Strangvac®.   

VD har ordet

Efter att alla kliniska prövningar och säkerhetsstudier avslutats gällande Strangvac® har arbetet nu till stora delar fokuserats på att finna en lämplig kontraktstillverkare med möjlighet att även fylla på flaska och frisläppa produkten. Offerter har erhållits och vissa förhandlingar har påbörjats för att mejsla ut vår optimala samarbetspartner i denna aktivitet.
Det är även spännande att vi nu dragit vidare i vårt utvecklingsprojekt att ta fram ett vaccin mot Streptococcus suis infektion på gris. Intervaccs erfarenheter av utvecklingen av Strangvac® kommer här att vara av mycket stort värde. Utvecklingsprojektet drivs i samarbete med Moredun Scientific i Skottland med hög kompetens inom området.  Det kan noteras att S. suis infektioner ligger i topp på prioriteringslistan över behovet av svinvacciner i en lista från World Organisation for Animal Health.
En annan viktigt aktivitet vi genomförde under kvartalet var lanseringen av tre nya produkter, ett tydligt steg i Nordvaccs strategi att bredda sitt sortiment. Lanseringen är ett första resultat av Nordvaccs samarbete med spanska Divasa Farmavic och brittiska Animal Care.
Utveckling, samarbete och leveransförmåga är viktiga ledstjärnor när nu Intervacc, sedan 7 april, finns noterat på Nasdaq First North. Vi har därmed passerat en viktig milstolpe i bolagets utveckling som glädjande gav oss ett flertal kontakter med nya aktieägare, som liksom vi inom företaget, tror på en god och spännande framtid för nya moderna vacciner.
Hägersten den 28 augusti 2017
Jan Ingmar Flock                              
VD    
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Rådgivare

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First North.
För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 14:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/