Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Delårsrapport Intervacc AB januari - september 2017

08:30 / 27 November 2017 Intervacc Press release

Tredje kvartalet 1 juli-30 sept 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 11,1 MSEK (15,2 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 MSEK (3,1 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,6 MSEK (1,6 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -2,3 MSEK (-0,8 MSEK)
- Resultat per aktie -0,143 SEK* (-0,084 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 MSEK (-6,4 MSEK)
- Per den 30 sept 2017 uppgick likvida medel till 31,1 MSEK (0,9 MSEK)
* beräknat på 16 142 220 aktier
** beräknat på 9 967 426 aktier justerat för sammanslagning av aktier 4:1
Perioden 1 januari-30 sept 2017

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
- Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (50,9 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 MSEK (6,3 MSEK)
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,6 MSEK (1,5 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-2,0 MSEK)
- Resultat per aktie -0,425 SEK* (-0,2 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,5 MSEK (0,5 MSEK)
- Per den 30 sept 2017 uppgick likvida medel till 31,1 MSEK (0,9 MSEK)
* beräknat på 14 438 423 aktier
** beräknat på 9 939 809 aktier justerat för sammanslagning av aktier 4:1
Väsentliga händelser under perioden  1 juli - 30 september 2017
Avsiktsförklaring med 3P Biopharmaceuticals
Intervacc har ingått en avsiktsförklaring med 3P Biopharmaceuticals i Spanien gällande kontraktstillverkning av Strangvac®. Intervacc har samtidigt även tecknat ett avtal med 3P om omedelbar igångsättning av tekniköverföring.    
Positiva resultat från vaccination mot Streptococcus suis infektion på gris
Smågrisar har vaccinerats med INV274 och sedan getts experimentell infektion. INV274 är Intervaccs vaccinkandidat mot Streptococcus suis-infektion, vilket är en av de allvarligaste infektionerna som drabbar smågris. Resultaten visar på en signifikant skillnad i sjukdom mätt som feber mellan vaccinerade och icke vaccinerade grisar. INV274 utgör grunden för att bredda Intervaccs projektportfölj och bygger på en liknande teknologi som Strangvac®.
Deltagande i vetenskapliga möten
Intervacc har deltagit dels i ett regelbundet återkommande möte "Getting to grips with strangles" i USA och dessutom i World Equine Airway Symposium i Köpenhamn. Vid bägge mötena presenterades resultat från Intervaccs kliniska prövningar och säkerhetsstudier med Strangvac®. Deltagare var världens ledande forskare inom infektionssjukdomen kvarka, sjukdomar i hästars luftvägar och kliniskt verksamma hästveterinärer, dvs. den huvudsakliga målgruppen för Strangvac®.
Distributionsavtal med Chemvet
Avtal med det danska läkemedelsföretaget Chemvet A/S har tecknats för distribution av en av deras produkter.
Patent beviljat i USA
En ansökan om metodpatent för Strangvac® har beviljats i USA, vilket därmed ytterligare stärker Intervaccs patentskydd.
VD har ordet
Efter ett omfattande arbete med att finna den för oss bästa kontraktstillverkaren för Strangvac®, känns det nu tillfredsställande att med full kraft komma igång med överföringen av tillverknings-teknologin till 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien. Hos 3P finns ett gediget kunnande, erfarenhet och utrustning för tillverkning av rekombinanta proteiner och därtill det regulatoriska kunnandet om veterinär vaccintillverkning de erhållit genom tidigare liknande projekt. 3P kommer även, genom underkontraktering, ombesörja formulering, fyllning och etikettering av Strangvac®.  

Det finns ett tydligt uttalat önskemål på marknaden om ett vaccin för gris mot Streptococcus suis. Det är därför glädjande med de resultat vi fått från studier av vårt kandidatvaccin mot infektion på gris orsakad av S. suis. Visserligen är det tidigt i utvecklingsprogrammet, men vår vaccinkandidat INV274 har gett effekt mot sjukdom, manifesterat som signifikant lägre feber, den känsligaste och snabbast uppträdande indikatorn på infektion. Vi kan därmed än en gång konstatera att den teknologi våra vacciner baserar sig på ser lovande ut inför framtiden. Generellt sett är man inom svinhållning mycket benägen att vaccinera för att nå en förbättrad djurhälsa (exempelvis mot rödsjuka och parvovirus m.fl.). Totalt finns c:a en miljard grisar i hela värden, så vi ser en stor marknad för ett framtida S. suis-vaccin

Ett globalt och oerhört stort problem är utvecklingen av resistens mot antibiotika vilket leder till avsevärda svårigheter att behandla vissa infektionssjukdomar, både på human- och veterinärsidan. Mycket av den (över)förbrukning av antibiotika som lett till denna resistensutveckling kommer från djurhållning. Det är av yttersta vikt att i stället inrikta sig på förebyggande åtgärder, såsom vaccination. Intervaccs arbete med att utveckla moderna och säkra vacciner ser vi som ett viktigt bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens. Det kan även noteras att den beräknade årliga tillväxttakten för veterinära vacciner ligger på uppemot 9%. Det känns således rätt att vara verksam inom denna sektor.

Vi har under arbetet med utvecklingen av Strangvac® ofta blivit kontaktade av veterinärer och hästägare som uttryckt ett stort intresse för och behovet av detta vaccin. Det positiva gensvar vi fått vid de vetenskapliga möten under sommaren där jag presenterat resultaten från våra kliniska prövningar bekräftar detta.

Intervacc har genom dotterbolaget Nordvacc även gått vidare i ambitionen att bredda produktsortimentet, för att minska beroendet av ett fåtal leverantörer. Perioden har präglats av nylanseringar på den svenska marknaden från tre nya europeiska leverantörer på en växande marknad i Sverige. Den totala marknaden i Sverige för veterinära läkemedel, inklusive vacciner uppskattas uppgå totalt till ca 750 MSEK. Uppstarten under Q2-Q3 2017 av fyra nya registrerade produkter är en viktig första del i vidareutveckling av Nordvaccs läkemedelsprogram inom djurhälsa. Totalt omsätter detta produktområde idag närmre 30 MSEK i Sverige (IMS Health).

Nordvaccs försäljning på marknaderna inom vaccinsegmentet för mink har till stor del påverkats av de senaste två årens vikande lönsamhet i den globala pälsproduktionen. Kraftigt ökade inköpskostnader har i viss mån förts vidare i priset till kund men med minskade marginaler som följd. Inför kommande säsong, 2018, förväntas dock en viss ökning i antalet vaccinationer.
Hägersten den 27 november 2017
Jan Ingmar Flock                              
VD    
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se
Rådgivare
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First North.
För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan.
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/