Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission Syd expanderar i västra Sverige med ny fabrik i Borås

08:50 / 13 June 2024 Inission Press release

An English version of the press release can be found below.

Inission stärker sin position i västra Sverige genom att teckna avtal för en ny fabrik i Borås med planerad inflyttning i mars 2025. Fabriken kommer att fokusera på LEAN och erbjuda en arbetsmiljö som prioriterar kunder, kreativitet, samarbete och teknik. I projektet deltar Inissions samarbetspartner Part Development som är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom LEAN verksamhetsutveckling.

Med den nya fabriken får Inission Syd, med fabriker i Malmö och Borås, en total kapacitet på över 10 500 kvm och fyra ytmonteringslinor. Fabrikerna har ett väl utvecklat samarbete och därmed skapas både en stark redundans och kontinuitet i affärsverksamheten, vilket är uppskattat av Inissions kunder.

- Västra Sverige är en dynamisk och växande region. Med en ny fabrik kan vi fortsätta att dra nytta av den starka industriella traditionen och innovationskraften som präglar området. Under de senaste åren har vi arbetat hårt och gjort omfattande maskininvesteringar. Dessa kompletteras nu med nya teknikområden som breddar vårt erbjudande ytterligare, samtidigt som det ger oss bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Vi är alla stolta och glada över denna satsning som kommer att ge våra kunder fler valmöjligheter, bättre service och ökad trygghet, säger Carl Lidén VD Inission Syd.
Den nyrenoverade fabriken är helt anpassad till Inissions verksamhet och belägen på Källbäckrydsgatan, parallellt med E40 vid den östra infarten till Borås. Omlokaliseringen av alla resurser från Inissions nuvarande fabrik i Borås förväntas vara genomförd i maj 2025. Under övergångsperioden kommer verksamhet bedrivas parallellt i båda Borås-fabrikerna.

På bifogad bild ser vi fr. v. Mats Hansson Projektchef Inission Syd AB, Per-Johan Swartling Ordförande Raklinjen fastighetsbolag, Dick Philipson Fastighetsägare Raklinjen, Lena Philipson Fastighetsägare Raklinjen, Carl Liden VD Inission Syd AB.

För mer information kontakta:
Carl Lidén, VD Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
0709-75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2024 kl. 08:50 CET.

English version of the press release:

Inission Syd is expanding in western Sweden with a new factory in Borås

Inission strengthens its position in western Sweden by signing an agreement for a new factory in Borås with planned occupancy in March 2025. The factory will focus on LEAN and offer a work environment that prioritizes customers, creativity, collaboration and technology. Part Development, one of Sweden's leading consulting companies in LEAN business development, participates in the project.

With the new factory, Inission Syd, with factories in Malmö and Borås, gets a total capacity of over 10,500 square meters and four surface assembly lines. The factories have a well-developed collaboration which creates both a strong redundancy and business continuity, which is appreciated by Inission's customers.

- Western Sweden is a dynamic and growing region. With a new factory, we can continue to benefit from the strong industrial tradition and innovative power that characterizes the area. In recent years, we have worked hard and made extensive machinery investments. These are now supplemented with new technology areas that broaden our offer further, while at the same time giving us better conditions to grow and develop. We are all proud and happy about this investment, which will give our customers more choices, better service and increased security, says Carl Lidén, CEO of Inission Syd.

The newly renovated factory is fully adapted to Inission's operations and located on Källbäckrydsgatan, parallel to E40 at the eastern entrance to Borås. The relocation of all resources from Inission's current factory in Borås is expected to be completed in May 2025. During the transition period, operations will be conducted simultaneously in both Borås factories.

In the attached picture from the left you can see Mats Hansson Project manager Inission Syd AB, Per-Johan Swartling Chairman Raklinjen property company, Dick Philipson Property owner Raklinjen, Lena Philipson Property owner Raklinjen, Carl Liden CEO Inission Syd AB.

For more information:
Carl Lidén, CEO Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
+46 709 75 74 25

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 100 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on June 13, 2024 at 08:50 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/