Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission: Kommuniké från årsstämman den 8 maj 2024

20:00 / 8 May 2024 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 8 maj 2024. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Margareta Alestig. Vid stämman var 81,67% av aktierna närvarande motsvarande 63,80% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.

- I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel,
380 864 499 SEK, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 15 494 851 SEK
I ny räkning överförs 365 369 647 SEK
Summa: 380 864 499 SEK

- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 400 000 SEK, vice ordförande 250 000 SEK och övriga ledamöter 200 000 SEK till dess att nästkommande årsstämma hålls. Styrelsen beslutade att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 SEK och övriga ledamöter 40 000 SEK. Ordförande i ersättningsutskottet erhåller 50 000 SEK och övriga ledamöter 30 000 SEK. Stämman beslutade också att revisorsarvode utgår enligt löpande räkning.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark, Henrik Molenius och Olle Hulteberg som styrelseledamöter. I direkt anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där Olle Hulteberg valdes till styrelsens ordförande och Margareta Alestig till styrelsens vice ordförande.

- Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att anta valberedningens instruktion.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 100 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

- Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2024/2027:1).
Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslog att årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen.

- Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen i Inission AB (serie 2024/2027:2).
Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslog att årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen.

Sandgrundsudden, Karlstad.
8 maj 2024

På bifogad bild ser vi Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Hans Linnarsson, Margareta Alestig, Olle Hulteberg, Mia Bökmark och Henrik Molenius.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 20:00 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Communiqué from the Annual General Meeting on May 8, 2024

Inission AB (publ) held its Annual General Meeting on Wednesday May 8, 2024. The meeting decided in accordance with the board's proposal in all proposed matters.

Margareta Alestig was elected chairman of the meeting. At the meeting, 81.67% of the shares were present, corresponding to 63,80% of the votes. Annual report for both the group and the parent company regarding the financial year January 1, 2023 to December 31, 2023 was presented together with the audit report.

Decisions at the General Meeting
- The meeting decided to determine the profit and loss account and balance sheet for the group and the parent company.

- In accordance with the board's proposal, the general meeting decided that available profits, SEK 380,864,499, would be used so that:
SEK 15,494,851 is distributed to the shareholders
SEK 365,369,647 is transferred in the new account
Total: SEK 380,864,499

- The members of the board and the managing director were granted discharge for the financial year.

- The meeting decided that board fees shall be paid so that the chairman receives SEK 400,000, the vice chairman SEK 250,000 and other members SEK 200,000 until the next annual general meeting is held. The board decided that the chairman of the audit committee receives SEK 80,000 and other members SEK 40,000. The chairman of the remuneration committee receives SEK 50,000 and other members SEK 30,000. The meeting also decided that the auditor's fee is paid according to current account.

- For the period until the next annual general meeting, the following officials were elected; re-election of Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark, Henrik Molenius and Olle Hulteberg as board members. In direct connection with the general meeting, a constitutive board meeting was held where Olle Hulteberg was elected chairman of the board and Margareta Alestig as deputy chairman of the board.

- The audit company PWC with Martin Johansson as chief auditor was elected as the regular audit company until the next annual general meeting.

- The meeting decided to adopt the nomination committee's instruction.

- The meeting decided to authorize the board to, during the time until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without deviating from the shareholders' pre-emptive rights, decide on a new issue of shares. Payment must be made in cash, by cash, by set-off or otherwise be combined with conditions. With the support of this authorization, the company's share capital and the number of shares may be increased by a maximum of 4,100,000 B shares.

Deviation from the shareholders' pre-emptive right may occur for the company to be able to issue shares to acquire capital for further acquisitions. The issue price must be as close to the share's market value as possible in case of deviation from the shareholders' pre-emptive right and in the case of payment in kind. The board, or the person appointed by the board, shall have the right to make the formal adjustments to the authorization decision that may prove necessary in connection with the registration thereof.

- The meeting voted yes to the decision on the issue of warrants, approval of the transfer of warrants to employees (series 2024/2027:1).

The board of Inission AB (publ), org. no. 556747-1890, ("the Company"), proposed that the annual general meeting on May 8, 2024 decided to establish a warrant-based incentive program for employees in the companies that are part of the group in which the Company is the parent company ("the Group") through (A) resolution of issue of warrants of series 2024/2027:1 to the Company's wholly-owned subsidiary Inission Munkfors AB ("Subsidiary") and (B) decision on approval of the transfer of warrants of series 2024/2027:1 from the Subsidiary to employees in the Group.

- The meeting voted yes to the decision on the issue of warrants, approval of the transfer of warrants to the board of Inission AB (series 2024/2027:2).

The board of Inission AB (publ), org. no. 556747-1890, ("the Company"), proposed that the annual general meeting on 8 May 2024 decided to establish a warrant-based incentive program for the board of directors of Inission AB, which is part of the group in which the Company is the parent company ("the Group") through (A) a decision on issue of warrants of series 2024/2027:2 to the Company's wholly-owned subsidiary Inission Munkfors AB ("Subsidiary") and (B) decision on approval of the transfer of warrants of series 2024/2027:2 from the Subsidiary to employees in the Group.

Sandgrundsudden, Karlstad.
May 8, 2024

In the attached picture, we see Inission's board for the time until the next annual general meeting. From the left Hans Linnarsson, Margareta Alestig, Olle Hulteberg, Mia Bökmark och Henrik Molenius.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 100 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on May 8, 2024 at 20:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/