Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission förstärker och breddar sitt erbjudande med EMS-verksamhet i Tunisien

08:50 / 15 May 2024 Inission Press release

An English version of the press release can be found below

Inission ställer om koncernens helägda fabrik i Tunis, Tunisen, till en fullskalig EMS-verksamhet med kontraktstillverkning av elektronik. Förvandlingen ska vara i mål innan sommaren 2025.

Fabriken kommer att komplettera Inissions erbjudande inom EMS genom att erbjuda konkurrenskraftig medel- och högvolymstillverkning utanför Europa.

- Den nya fabriken kommer att gynna EMS-kunder med behov av kostnadseffektiv volymstillverkning utanför Europa. De betydande investeringarna stärker även Inissionkoncernens andra affärsområde, Enedo, genom att framtidssäkra tillverkningen av dess produkter och generera effekter som sänkta ledtider, högre effektivitet och flexibilitet, säger projektledare Christian Löfgren.

Bakgrund
Efter en process som började 2021 är Enedo Oy, sedan januari 2024, ett helägt dotterbolag till Inission AB. Enedo är ett produktbolag som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska strömförsörjningsaggregat och system under eget varumärke. Bolaget har verksamheter i Finland, Italien, USA och i Tunisien där nu den befintliga fabriken omvandlas till en komplett EMS-leverantör.

- Marknaden efterfrågar hållbara och konkurrenskraftiga alternativ till produktion i Asien. Med geografisk närhet till Europa, kvalificerad arbetskraft och handelsavtal med Europa blir Inission Tunisien ett vasst erbjudande för våra kunder i Norra Europa. Tunisien har också fördelen av att ligga i samma tidzon, vilket underlättar kommunikation och samarbete, säger Inissions marknadsdirektör Fredric Grahn.

Fabriken i Tunis har cirka 5000 kvm yta, 280 anställda och är centralt belägen med bara 10 minuters bilfärd från Tunis internationella flygplats. Verksamheten är ISO 9001- och 14001-certifierad.

På bifogad bild: Projektledare Christian Löfgren

För mer information:
Christian Löfgren, Projektledare & Affärsutvecklingschef Inission AB
christian.lofgren@inission.com
+46 736 33 97 77

Fredric Grahn, Marknads- & Säljdirektör Inission AB
fredric.grahn@inission.com
+46 705 94 11 66

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 08:50 CET.

English version of the press release:

Inission strengthens and broadens its offer with EMS operations in Tunisia

Inission is converting the group's wholly owned factory in Tunis, Tunisia, into a full-scale EMS operation with electronics contract manufacturing. According to plan, the transformation will be completed before the summer of 2025.

The factory will complement Inission's offering within EMS by offering competitive medium and high-volume manufacturing outside of Europe.

- The new factory will benefit EMS customers with a need for cost-effective volume manufacturing outside of Europe. The significant investments also strengthen the Inission group's other business area, Enedo, by future-proofing the manufacture of its products and generating effects such as reduced lead times, higher efficiency and flexibility, says project manager Christian Löfgren.

Background
After a process that began in 2021, Enedo Oy is, since January 2024, a wholly owned subsidiary of Inission AB. Enedo is a product company that develops, manufactures and sells electronic power supply units and systems under its own brand. The company has operations in Finland, Italy, USA and in Tunisia, where the existing factory is now being converted into a complete EMS supplier.

- The market is asking for sustainable and competitive alternatives to production in Asia. With geographical proximity to Europe, qualified labor and trade agreements with Europe, Inission Tunisia becomes a strong offer for our customers in Northern Europe. Tunisia also has the advantage of being in the same time zone, which facilitates communication and cooperation, says Inission's marketing director Fredric Grahn.

The factory in Tunis has an area of approximately 5,000 square meters, 280 employees and is centrally located with only a 10-minute drive from Tunis International Airport. The business is ISO 9001 and 14001 certified.

In the attached picture: Project manager Christian Löfgren.

For more information:
Christian Löfgren, Project manager & Business Development Manager Inission AB
christian.lofgren@inission.com
+46 736 33 97 77

Fredric Grahn, Marketing & Sales Director Inission AB
fredric.grahn@inission.com
+46 705 94 11 66

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 100 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on May 15, 2024 at 08:50 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/