Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Kallelse till Årsstämma i Inission AB (publ) den 8 maj 2024

00:05 / 10 April 2024 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, onsdag den 8 maj 2024 klockan 17.00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16.30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten. Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta endera fysiskt eller digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:

www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor

Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.

Kallelsen i sin helhet finns som bifogad pdf.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 29 april 2024,

  • dels anmäla sig till bolaget senast måndag den 29 april 2024. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till john.granlund@inission.com

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 29 april 2024, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 19 735 490 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 43 735 610 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkänna förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut angående

A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av registrerat revisionsbolag

12. Beslut om valberedningens instruktion

13. Övriga frågor

A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen

B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2024/2027:1)

C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2024/2027:2)

14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Beslutsförslagen redogörs utförligt i dokumentet "Inission kallelse.pdf ". Dokumentet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.inission.com, senast torsdagen den 10 april 2024.

Ett urval av beslutspunkterna är;
  • Till årsstämman 2024 föreslår Inissions styrelse att en utdelning skall ske med 0,70 SEK/aktie. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut upp till 30 procent av koncernens vinst efter skatt.

  • Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att fastställa instruktion för valberedningen.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 10 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 kl. 00:05 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Invitation to the Annual General Meeting of Inission AB (publ) on Wednesday 8 May 2024

Inission AB (publ), 556747-1890, calls for an Annual General Meeting, Wednesday, May 8, 2024 at 5 p.m. at Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Attendance registration at the Annual General Meeting will begin at 4:30 p.m. The meeting will begin with CEO Fredrik Berghel's report on the past year and the Q1 report. During this presentation, Inission offers the opportunity for shareholders and others to participate either physically or digitally. For more information on how to participate, please visit:

www.inission.com/investor/general-meetings
After the presentation, Inission will serve a light meal and hold the formal Annual General Meeting.

Right to participate in the meeting
Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must:

  •  at the latest, on Monday April 29, 2024, be included in the share register of Euroclear Sweden AB,

  •  register to the company no later than Monday 29 April 2024. Registration must be made via mail (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) or by e-mail to john.granlund@inission.com

Name or company, social security or organization number, number of shares, address and telephone number must be stated when registering. Shareholders who wish to bring a maximum of two assistants must register them in the same way. Personal data obtained from the share register maintained by Euroclear Sweden AB, registration and participation at the general meeting as well as information about deputies, representatives and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the general meeting and, where applicable, meeting minutes. The personal data is handled in accordance with the data protection regulation of the European Parliament and of the Council (Regulation (EU) 2016/679) which applies from 25 May 2018. Shareholders who have trustee registered their shares should in good time before 29 April 2024, through the trustee's care, temporarily register the shares in their own name to be entitled to participate in the meeting. The number of A shares in the company amounts to 2,400,012 on the day of the call. The number of B shares to 19,735,490. The number of votes in the company on the day of the call amounts to 43,735,610.

Representatives
Shareholders who are represented by a representative must issue a dated Power of Attorney for the representative. If the Power of Attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity must be attached. The registration certificate must not be older than six months. The original Power of Attorney and any certificate of registration should be sent by letter to the company before the meeting. Power of Attorney forms are available for download on the company's website, www.inission.com

Suggested agenda

1. Opening of the meeting

2.  Election of chairman and minutes-taker at the meeting

3.  Establishment and approval of voter register

4.  Selection of one or more adjusters

5.  Examination of whether the meeting has been duly convened

6.  Approval of agenda proposals

7.  Presentation of annual report and audit report

8.  Decision regarding

A. Determination of income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet             

B. Dispositions regarding the company's profit or loss according to the established balance sheet and, where applicable, the established group balance sheet             

C. Exemption from liability for the board members and the CEO

9. Determining the fees for the board and the auditor

10. Election of board members and the chairman of the board

11. Election of registered audit firm

12. Decision on the nomination committee's instructions

13. Other questions

A. The board's proposal for authorization for the board to decide on a new share issue ch. 13. Section 35 of the Limited Liability Companies Act

B. Issuance of warrants, approval of transfer of warrants to employees (series 2024/2027:1) 

C. Issuance of warrants, approval of transfer of warrants to the board (series 2024/2027:2)

14. Closing of the meeting

A selection of the decision points;
  •  For the 2024 annual general meeting, Inission's board proposes that a dividend be made of 0.70 SEK/share. The rationale for this proposal is that Inission must use existing working capital for continued growth. Inission's dividend policy is to, if the liquidity situation permits, distribute up to 30 percent of the group's profit after tax.

  •  The board proposes that the meeting decides to establish instructions for the nomination committee.

Documents for the general meeting
Accounting documents, audit report, the board's complete proposal for decisions and other documents required by the Swedish Companies Act will be available on the company's website, www.inission.com, by Thursday 10 April 2024 at the latest.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 00:05 CET on April 10, 2024.

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 070 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/