Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission AB förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm Main Market

08:50 / 17 April 2024 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Styrelsen för Inission AB (publ) ("Inission" eller "Bolaget") har idag beslutat att påbörja arbetet inför ett byte av lista, från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Main Market.

Detta är ett naturligt steg på Inissions fortsatta tillväxtresa och listbytet innebär en högre kvalitetsnivå för Bolaget. Med listbytet vill Inission uppnå ökad tillgänglighet till den Internationella kapitalmarknaden.

Ambitionen är att skiftet ska kunna äga rum runt årsskiftet och Inission avser inte att genomföra någon emission i samband med bytet till huvudlistan.

Bolagets Certified Adviser är Nordic Certified Adviser AB.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl.08:50 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission AB is preparing to change list to Nasdaq Stockholm Main Market

The board of Inission AB (publ) ("Inission" or the "Company") has today decided to initiate the work towards a change of listing, from Nasdaq First North Growth Market to Nasdaq Stockholm Main Market.

This is a natural step on Inission's continued growth journey and the list change mean a higher level of quality for the Company. With the list change, Inission wants to achieve increased accessibility to the international capital market.

The ambition is for the transition to take place around the turn of the year, and Inission does not intend to carry out any share issue in connection with the move to the main list.

The company's Certified Adviser is Nordic Certified Adviser AB.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 08:50 CET on April 17, 2024.

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 070 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/