Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission innovation award firar 10 års-jubileum

08:00 / 28 August 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission har öppnat den tionde upplagan av Inission innovation award, tävlingen för bolag med en innovation som innehåller elektronik. I potten ligger värdefull publicitet och tjänster från Inission till ett värde av 1 000 000 kr.

Med syftet att hjälpa entreprenörer att realisera sina teknikrelaterade innovationer grundade Inissions ägare Fredrik Berghel och Olle Hulteberg Inission innovation award. Sedan dess har nio vinnare utsetts och i december är det dags för den tionde.

- Det är inte helt lätt för svenska startups är att hitta samarbeten med det etablerade näringslivet och ta en innovation till en kommersiell framgång. I år samkör vi finalen med Ny Tekniks avslutning av 33-listan. Med journalister, investerare och entreprenörer på plats får våra tre finalister ett utmärkt läge att sälja in sina innovationer. Vinstsumman är välförtjänt och kan vara det avgörande steget för att växa och utveckla sitt företag, säger Inissions marknadsdirektör Fredric Grahn.

Vinnaren av Inission innovation award erbjuds utvecklings- och tillverkningstjänster till ett värde av 1 000 000 kr. Dessutom delas Publikens pris ut, ett fristående pris där publiken avgör vem av finalisterna som är bäst. Vinnaren av Publikens pris får 50 000 kr kontant.

Tidigare vinnare
Vinnarna av Inission innovation award kommer från en rad olika branscher. Först att vinna tävlingen var Ferroamp som vann med sin EnergyHub, en kombination av solceller och lokalt energilager i ett system som bygger på likspänning. Idag är Ferroamp börsnoterat och är ett av Europas snabbast växande företag. Vi har också fått se ett instrument för diagnosticering av perifera nervskador, ett smart trafiksystem med 3D och AI och en robot som automatiserar borttagning av cancervävnad. Senast vann Brinja AB med sin IoT-plattform för byggarbetsplatser.

Årets jury består av representanter från Inission, Nordea och Ny Teknik. Bidragen ska vara inlämnade senast den 1 november och finalen avgörs den 6 december på Clarion Hotel i Stockholm. Intresserade hittar information på www.inission.com.

Om 33-listan
Med 33-listan lyfter Ny Teknik fram nytänkande, unga svenska teknikföretag som vågar bryta regler och bana väg för ny teknik. Den 6 december 2023 träffas de 33 vinnande bolagen tillsammans med analytiker som gjort listan, entreprenörer, journalister, investerare, myndigheter och spännande gäster som berättar om sin syn på den svenska startup-scenen.

(På bifogat foto Xavier Leon, grundare av Brinja AB och vinnare av Inission innovation award 2023)

För mer information kontakta:
Fredric Grahn, Marknadsdirektör Inission AB
fredric.grahn@inission.com
0705 94 11 66

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en sammanlagd omsättning på cirka 2 miljarder kronor med i snitt cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.

www.inission.com

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission innovation award celebrates 10 years anniversary

Inission has opened the tenth edition of Inission innovation award, a competition for companies with an innovation that includes electronics. First prize contains valuable publicity and services from Inission to a value of SEK 1,000,000.

With the aim of helping entrepreneurs to realize their technology-related innovations, Inission's owners Fredrik Berghel and Olle Hulteberg founded Inission innovation award. Since then, nine winners have been chosen and in December it is time for the tenth.

- It is difficult for Swedish startups to find collaborations with the established business community and take an innovation to commercial success. This year we are co-running the final with Ny Teknik's 33-listan. With journalists, investors and entrepreneurs on site, our three finalists get an excellent opportunity to sell their innovations. The prize is well deserved and can be the decisive step to grow and develop your company, says Inission's marketing director Fredric Grahn.

The winner of Inission innovation award is offered development and manufacturing services worth SEK 1,000,000. In addition, there is an independent award where the audience decides which of the finalists is the best. The winner of the Audience Award receives SEK 50,000 in cash.

Past winners
The winners of Inission innovation award come from a range of different industries. First to win the competition was Ferroamp, which won with its EnergyHub, a combination of solar cells and local energy storage in a system based on DC voltage. Today, Ferroamp is listed on the stock exchange and is one of Europe's fastest growing companies. We also got to see an instrument for diagnosing peripheral nerve damage, a smart traffic system with 3D and AI and a robot that automates the removal of cancerous tissue. Most recently, Brinja AB won with its IoT platform for construction sites.

This year's jury consists of representatives from Inission, Nordea and Ny Teknik. Entries must be submitted no later than November 1 and the final is held on December 6 at the Clarion Hotel in Stockholm. Interested parties can find information at www.inission.com.

About 33-listan
With 33-listan, Ny Teknik highlights innovative, young Swedish technology companies that dare to break the rules and pave the way for new technology. On December 6, 2023, the 33 winning companies will meet up with analysts who made the list, entrepreneurs, journalists, investors, authorities and exciting guests who will talk about their view of the Swedish startup scene.

(On the attached photo: Xavier Leon, founder of Brinja AB and winner of the Inission innovation award 2023)

For more information:
Fredric Grahn, Marketing Director Inission AB
fredric.grahn@inission.com
0705 94 11 66

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.
Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has over the past 12 months resulted in a turnover of approx. SEK 2 billion with an average of approx. 1000 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at Financial reports - Inission (https://www.inission.com/en/investor-relations-en/finansiella-rapporter/).

www.inission.com/en

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/