Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission AB delårsrapport 1 april - 30 juni 2023

07:00 / 17 August 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ) har idag den 17 augusti släppt sin delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2023. Rapporten i sin helhet finns som bifogad pdf eller på bolagets hemsida (http://www.inission.com/investor-relations).

Med anledning av rapporten bjuder Inission in investerare, analytiker och media till en livesändning idag klockan 08.30 CET. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara frågor. Presentationen hålls på engelska.
Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Presentationen livesänds via denna länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmNjE4NGMtYzc5MS00MTgzLThjZDQtOGViZmRjMDA3NzBk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22eee4fb0e-e333-4623-9699-78a12fab3222%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

Q2 (1 april - 30 juni) 2023 i sammandrag:
 • Nettoomsättning 562 MSEK (456)
 • EBITA* resultat 41,2 MSEK (14,6)
 • Rörelseresultat EBIT 40,3 MSEK (13,8)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 46,4 MSEK (-49,7)
 • Soliditet 33% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,21 SEK (0,29)
 • Vinst per aktie efter utspädning 1,21 SEK (0,29)
H1 (1 januari - 30 juni) 2023 i sammandrag:
 • Nettoomsättning 1127 MSEK (894)
 • EBITA* resultat 86,0 MSEK (35,8)
 • Rörelseresultat EBIT 84,3 MSEK (34,3)
 • Kassaflöde löpande verksamheten 61,1 MSEK (-56,5)
 • Soliditet 33% (29)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,67 SEK (0,91)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,66 SEK (0,91)

*EBITA - rörelseresultat med justering för avskrivning av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv.

Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2023-08-17. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. Rapporten har upprättats i ett svenskt original och en engelsk översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission AB interim report 1 April - 30 June 2023

Today, August 17, Inission AB (publ) has released its interim report for the period 1 april - 30 June 2023. The report in its entirety is available on the company's website (http://www.inission.com/en/investor-relations-en/).

In connection with the report, Inission invites investors, analysts and the media to a live broadcast at 08.30 CET on the same day. During the presentation, Inission's CEO Fredrik Berghel will comment on the published report and answer your questions. The presentation is held in English.
Afterwards, the presentation will be available on Inission's website under Investor relations.

The presentation is broadcast live via this link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmNjE4NGMtYzc5MS00MTgzLThjZDQtOGViZmRjMDA3NzBk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22eee4fb0e-e333-4623-9699-78a12fab3222%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

April 1 - June 30 2023
 • Net sales 562 MSEK (456)
 • EBITA* result 41,2 MSEK (14,6)
 • Operating profit EBIT 40,3 MSEK (13,8)
 • Cash flow from operating activities 46,4 MSEK (-49,7)
 • Equity ratio 33% (29)
 • Earnings per share before dilution 1,21 SEK (0,29)
 • Earnings per share after dilution 1,21 SEK (0,29)
January 1 - June 30 2023
 • Net sales 1127 MSEK (894)
 • EBITA* result 86,0 MSEK (35,8)
 • Operating profit EBIT 84,3 MSEK (34,3)
 • Cash flow from operating activities 61,1 MSEK (-56,5)
 • Equity ratio 33% (29)
 • Earnings per share before dilution 2,67 SEK (0,91)
 • Earnings per share after dilution 2,66 SEK (0,91)

* EBITA - operating profit adjusted for amortization of intangible assets arising from acquisitions.

The Board of Directors of Inission AB submits this Interim Report 2023-08-17. This report has not been reviewed by the Company's auditor. The report has been prepared in a Swedish original and an English translation. In the event of any discrepancies between the two, the Swedish version is to apply. Rounding-off differences may occur.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 07:00 CET on August 17, 2023.

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has over the past 12 months resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 1000 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.

Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/