Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inbjudan till presentation av Inissions Q2-rapport den 17 augusti

18:00 / 10 August 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB publicerar sin delårsrapport för perioden april-juni 2023 den 17 augusti klockan 07:00 CET. Med anledning av rapporten bjuder Inission in investerare, analytiker och media till en livesändning klockan 08.30 CET samma dag. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara era frågor. Presentationen hålls på engelska.
Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Eventet livesänds via denna länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmNjE4NGMtYzc5MS00MTgzLThjZDQtOGViZmRjMDA3NzBk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22eee4fb0e-e333-4623-9699-78a12fab3222%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 18:00 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission invites you to the presentation of the Q2 report on August 17

Inission AB publishes its interim report for the period April-June 2023 on August 17 at 07:00 CET. In connection with the report, Inission invites investors, analysts and the media to a live broadcast at 08.30 CET on the same day. During the presentation, Inission's CEO Fredrik Berghel will comment on the published report and answer your questions. The presentation is held in English.
Afterwards, the presentation will be available on Inission's website under Investor relations.

The event is broadcast live via this link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmNjE4NGMtYzc5MS00MTgzLThjZDQtOGViZmRjMDA3NzBk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22eee4fb0e-e333-4623-9699-78a12fab3222%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has over the past 12 months resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 936 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on August 10, 2023 at 18:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/