Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission Västerås AB byter namn till Inission Innovate AB

09:00 / 8 June 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Den 7 juni bytte Inission Västerås AB bolagsnamn till Inission Innovate AB. Detta för att förtydliga erbjudandet inom elektronikutveckling till marknaden. Sedan januari 2023 finns Inission Innovates utvecklingstjänster representerade i både Västerås och i samma lokaler som Inission Malmö. Planen är att fortsätta växa på flera geografier i närheten av Inissions befintliga EMS-fabriker.
- Namnet Inission Innovate återspeglar vår verksamhet inom utveckling av innovativ industrielektronik bättre. Det är också ett naturligt steg då vi växer geografiskt med Inissions EMS-fabriker för att kunna erbjuda både utveckling och tillverkning i närheten av våra kunder. Namnbytet och "bolagsbildningen" möjliggör också en ännu snabbare tillväxt för att möta våra kunders behov och det förtydligar erbjudandet till marknaden och potentiella rekryteringskandidater. Jag och mina medarbetare ser fram emot att få förtroendet att utveckla industrielektronik åt våra kunder i vår nya kostym, säger Marcus Karlsson Managing Director Inission Innovate AB.
Inission Innovate är Inissions egna utvecklingshus som erbjuder krävande industrikunder utvecklingstjänster inom elektronik. Inission Innovate jobbar både hos sina kunder när specialistkompetens krävs och med in-house projekt där ett helhetsansvar tas för leveransen, från utveckling till eftermarknad. Med tjänster som täcker hela produktlivscykeln är Inission en riktig totalleverantör.
Inission Västerås AB bestod av både utvecklings- och produktionsverksamhet. För att möjliggöra och underlätta tillväxten som båda verksamheterna står inför har produktionsverksamheten inkorporerats legalt i Inission Stockholm AB den 1 juni. Utvecklingsverksamheten består i det befintliga organisationsnumret och har bytt namn till Inission Innovate AB. Ingen personal i vare sig utvecklings- eller produktionsverksamheten har bytt lokalitet, båda verksamheterna finns kvar på samma adress och lokal.
Tidigare Business Area Manager Marcus Karlsson tillträde som Managing Director för Inission Innovate AB den 1 juni 2023.
 

För mer information:
Marcus Karlsson, Managing Director Inission Innovate AB
076-639 81 07
marcus.karlsson@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2023 kl. 09:00 CET.

--------------------------

English version of the press release:

Inission Västerås AB changes name to Inission Innovate AB

On June 7, Inission Västerås AB changed its company name to Inission Innovate AB. This is to clarify the offer within electronics development to the market. Since January 2023, Inission Innovate's development services are represented in both Västerås and in the same premises as Inission Malmö. The plan is to continue growing in several geographies near Inission's existing EMS factories.
- The name Inission Innovate better reflects our operations within development of innovative industrial electronics. It is also a natural step as we grow geographically with Inission's EMS factories to be able to offer both development and manufacturing close to our customers. The change of name and "company formation" also enable even faster growth to meet our customers' needs and it clarifies the offer to the market and potential recruitment candidates. My coworkers and I look forward to develop industrial electronics for our customers in our new suit, says Marcus Karlsson Managing Director Inission Innovate AB.
Inission Innovate is Inission's own development house that offers demanding industrial customers development services in electronics. The development engineers work both at their customers facilities, when specialist expertise is required, and with in-house projects where total responsibility is taken for the delivery, from development to aftermarket. With services that cover the entire product life cycle, Inission is a real total supplier.

Inission Västerås AB consisted of both development and production operations. To enable and facilitate the growth that both operations are facing, the production operation has been legally incorporated into Inission Stockholm AB on June 1. The development operation consists of the existing organization number and has changed its name to Inission Innovate AB. No personnel, in either the development or production operations, have changed locations. Both operations remain at the same address and premises.

Former Business Area Manager Marcus Karlsson took office as Managing Director of Inission Innovate AB on June 1, 2023.
 

For more information:
Marcus Karlsson, Managing Director Inission Innovate AB
+46 76 639 81 07
marcus.karlsson@inission.com

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.
Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. 

The information was submitted for publication on June 8, 2023 at 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/