Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission: Kommuniké från årsstämman den 4 maj 2023

21:00 / 4 May 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 4 maj 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 58,73% av aktierna närvarande motsvarande 69,62% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.
- Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut 30 procent av koncernens vinst efter skatt.

- I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, 269795000 SEK, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 0 SEK
I ny räkning överförs 269795000 SEK
Summa: 269795000 SEK
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 350000 SEK och övriga ledamöter 150000 SEK till dess att nästkommande årsstämma hålls. Stämman beslutade också att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark och Olle Hulteberg som styrelseledamöter. Nyval av ledamot Henrik Molenius. I direkt anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där Olle Hulteberg valdes till styrelsens ordförande och Margareta Alestig till styrelsens vice ordförande.
- Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 100000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

- Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:1)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslog att årsstämman den 4 maj 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga (https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads/2023/04/05081215/03_Inission_Optionsvilkor-2023.pdf).
- Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen i Inission AB (serie 2023/2026:2)
Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslog att årsstämman den 4 maj 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga (https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads/2023/04/05081215/03_Inission_Optionsvilkor-2023.pdf).

Sandgrundsudden, Karlstad.
4 maj 2023

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2023 kl.21:00CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Communiqué from the annual general meeting on 4 May 2023

Inission AB (publ) held its Annual General Meeting on Thursday 4 May 2023. The meeting decided in accordance with the board's proposal in all proposed matters.

Olle Hulteberg was elected chairman of the meeting. At the meeting, 58.73% of the shares were present, corresponding to 69.62% of the votes. Annual report for both the group and the parent company regarding the financial year 1 January 2022 to 31 December 2022 was presented together with the auditor's report.

DECISIONS AT THE MEETING
- The meeting decided to determine the profit and loss account and balance sheet for the group and the parent company.

- The meeting decided that no dividend shall be paid. The rationale for this proposal is that Inission must use existing working capital for continued growth. Inission's dividend policy is to, if the liquidity situation permits, distribute 30 percent of the group's profit after tax.

- In accordance with the board's proposal, the meeting decided that available profit funds, SEK 269,795,000, should be used so that:

SEK 0 is distributed to the shareholders
SEK 269,795,000 is transferred in a new account
Total: SEK 269,795,000

- The members of the board and the managing director were granted discharge for the financial year.

- The meeting decided that board fees should be paid so that the chairman receives SEK 350,000 and other members SEK 150,000 until the next annual general meeting is held. The meeting also decided that the auditor's fee is paid according to an approved bill.

- For the period until the next annual general meeting, the following officials were elected; re-election of Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark and Olle Hulteberg as board members. New election of member Henrik Molenius. In connection with the general meeting a constitutive board meeting was held where Olle Hulteberg was elected chairman of the board and Margareta Alestig to vice chairman.

- The meeting decided to authorize the board to, during the time until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without deviating from the shareholders' pre-emptive rights, decide on a new issue of shares. Payment must be made in cash, by cash, by set-off or otherwise be combined with conditions. With the support of this authorization, the company's share capital and the number of shares may be increased by a maximum of 4,100,000 B shares.

Deviation from the shareholders' pre-emptive right may occur in order for the company to be able to issue shares to acquire capital for further acquisitions. The issue price must be as close to the share's market value as possible in case of deviation from the shareholders' pre-emptive right and in the case of payment in kind. The board, or the person appointed by the board, shall have the right to make the formal adjustments to the authorization decision that may prove necessary in connection with the registration thereof.
- The meeting voted yes to the decision on the issue of warrants, approval of the transfer of warrants to employees (series 2023/2026:1)
The board of Inission AB (publ), org. no. 556747-1890, ("the Company"), proposed that the annual general meeting on May 4, 2023 decided to establish a warrant-based incentive program for employees in the companies that are part of the group in which the Company is the parent company ("the Group") through (A) resolution of issue of warrants of series 2023/2026:1 to the Company's wholly owned subsidiary Inission Munkfors AB ("Subsidiary") and (B) decision on approval of the transfer of warrants of series 2023/2026:1 from the Subsidiary to employees in the Group, according to the appendix (https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads/2023/04/05081215/03_Inission_Optionsvilkor-2023.pdf) (in Swedish).

- The meeting voted yes to the decision on the issue of warrants, approval of the transfer of warrants to the board of Inission AB (series 2023/2026:2)
The board of Inission AB (publ), org. no. 556747-1890, ("the Company"), proposed that the annual general meeting on May 4, 2023 decided to establish a warrant-based incentive program for the board of directors of Inission AB, which is part of the group in which the Company is the parent company ("the Group") through (A) resolution of issue of warrants of series 2023/2026:2 to the Company's wholly-owned subsidiary Inission Munkfors AB ("Subsidiary") and (B) decision on approval of the transfer of warrants of series 2023/2026:2 from the Subsidiary to employees in the Group, according to the appendix (https://inission-prod-media.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/app/uploads/2023/04/05081215/03_Inission_Optionsvilkor-2023.pdf) (in Swedish).

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a turnover of SEK 1.9 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo.Reports are archived atwww.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.no. 556747-1890

The information was submitted for publication on May 4, 2023, at 21:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/