Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission Borås AB fusioneras med Inission Syd AB

09:00 / 8 May 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Den 23 mars 2023 bytte bolaget Inission Malmö AB namn till Inission Syd AB. Nu fusioneras Inission Syd AB med Inission Borås AB och tar namnet Inission Syd AB. Fusionen och namnbytet för Inission Borås AB beräknas ske kring den 8 maj 2023.

- Borås och Malmö har sedan 2022 arbetat tätt tillsammans. Vid senaste årsskiftet infördes en gemensam ledning och nyligen integrerades även ERP-systemen. Närheten till kunderna i regionen och de gemensamma spetskompetenserna inom tillverkning av medicinteknisk-, optisk- och audioutrustning ger både en ytterligare styrka och riskminimering för våra intressenter. Fusionen underlättar vårt dagliga arbete och kan enkelt sammanfattas i att vi blir bättre tillsammans, säger Carl Lidén Managing Director Inission Syd AB.

Verksamheten i de båda bolagen slås samman till en verksamhet och en juridisk enhet genom en så kallad fusion. Inission Borås AB är sedan den 1 september 2022 ett helägt dotterbolag till Inission Syd AB. Fusionen sker därför genom en absorption av helägt dotterbolag. Borås-bolagets nuvarande organisationsnummer upphör därmed efter verkställd fusion.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas vid de båda produktionsanläggningarna i Borås och Malmö. De fusionerade bolagen har idag en gemensam övergripande administration och ledning. Under 2022 har ett gränsöverskridande arbete mellan enheterna pågått vilket har varit till gagn för att utveckla bägge verksamheterna. Det nya gemensamma bolaget kommer att få en omsättning om cirka 370 MSEK och antalet anställda uppgå till cirka 110 personer.

För mer information:
Carl Lidén, Managing Director Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
+46 709 75 74 25

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 09:00 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission Borås AB merges with Inission Syd AB

On March 23, 2023, Inission Malmö AB changed its name to Inission Syd AB. Inission Syd AB is now being merged with Inission Borås AB and takes the name Inission Syd AB. The merger and name change for Inission Borås AB is expected to take place around May 8, 2023.

- Since 2022, Borås and Malmö have worked closely together. At the turn of the last year, joint management was introduced and recently the ERP systems were also integrated. The proximity to the customers in the region and the shared excellence in the manufacturing of medical technology, optical and audio equipment provide both an additional strength and risk minimization for our stakeholders. The merger facilitates our daily work and can be simply summed up in that we become better together, says Carl Lidén Managing Director Inission Syd AB.

The operations of the two companies are merged into one operation and one legal entity through a so-called merger. Since 1 September 2022, Inission Borås AB is a wholly owned subsidiary of Inission Syd AB. The merger therefore takes place through an absorption of a wholly owned subsidiary. The Borås company's current corporate number thus ceases after the completed merger.

Operations will continue to be conducted at the two production facilities in Borås and Malmö. The merged companies today have a common overall administration and management. During 2022, cross-border work between the units has been ongoing, which has been beneficial for developing both operations. The new joint company will have a turnover of approximately SEK 370 million and the number of employees will amount to approximately 110 people.

For more information:
Carl Lidén, Managing Director Inission Syd AB
carl.liden@inission.com
+46 709 75 74 25

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a turnover of SEK 1.9 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. 
www.inission.com/en

The information was submitted for publication on May 8, 2023 at 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/