Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inbjudan till extra bolagsstämma i Inission AB (publ) måndag 26 juni 2023

08:00 / 29 May 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till extra bolagsstämma måndag den 26 juni 2023 klockan 14.00 i Inissions lokaler, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Närvaroregistreringen vid den extra bolagsstämman kommer att påbörjas klockan 13.30.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 juni 2023,

- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 19 juni 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post tillkarin.skoglund@inission.com (mikael.flodell@inission.com).

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare somönskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 15 juni 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012. Antalet B-aktier till 18 121 455. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 42 121 575.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats,www.inission.com

FÖRSLAG TILL DAGORDING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier och riktad nyemission
8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår Olle Hulteberg till stämmans ordförande samt Karin Skoglund till stämmans protokollförare.
Punkt 7. Styrelsens förslag till inlösen av aktier och riktad nyemission
Förslag till beslut om inlösen av 48000 aktier, totalt 1429920 SEK, vilket motsvarar en minskning av aktiekapitalet med 2001,312.
Antal aktier som emitteras är 48000 och pris per aktie är 29,79 SEK. Aktiekapitalet ökas med 2001,312.
Då anställd lämnar bolaget inlöses aktierna som är kopplade till ett tidigare incitamentsprogram. Pris per aktie motsvarar teckningskursen i nämnda incitamentsprogram. Emissionen riktas till personer inom incitamentsprogrammet från januari 2023.
Punkt 8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
Intagande av inlösenförbehåll.
Aktieägare som vill delta på stämman skall vara upptagen i aktieboken senast 6 dagar före stämman. Anmälan till bolagsstämma skall ske senast 6 dagar före stämman.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7 och 8 samt ev. övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast måndag den 12 juni 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats,www.inission.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+4673 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

-----------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Invitation to extra general meeting of Inission AB (publ) on Monday 26 June 2023

Inission AB (publ), 556747-1890, calls for an extra general meeting on Monday, June 26, 2023, at 2 p.m. in Inission's premises, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Attendance registration at the extra general meeting will begin at 1:30 p.m.

Right to participate in the extra general meeting
Shareholders who wish to participate in the meeting must:
- at the latest, on Friday June 15, 2023, be included in the share register of Euroclear Sweden AB
- register with the company no later than Friday 19 June 2023. Registration must be made by post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) or by e-mail to karin.skoglund@inission.com.

When registering, the name or company, social security or organization number, the number of shares and address and telephone number must be stated. Shareholders who wish to bring a maximum of two assistants register them in the same way.

Personal data obtained from the share register maintained by Euroclear Sweden AB, registration, and participation at the general meeting as well as information about deputies, representatives and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the general meeting and, where applicable, meeting minutes. The personal data is handled in accordance with the data protection regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council) which applies from 25 May 2018.

Shareholders who have had their shares registered by a trustee should, in good time before June 15, 2023, through the trustee's care, temporarily register the shares in their own name to have the right to participate in the meeting.

The number of A shares in the company on the day of the notice amounts to 2400 012. The number of B shares to 18121 455. The number of votes in the company on the day of the notice amounts to 42121 575.

Representatives
Shareholders who are represented by a representative must issue a dated Power of Attorney for the representative. If the Power of Attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity must be attached. The registration certificate must not be older than six months. The original Power of Attorney and any certificate of registration should be sent by letter to the company before the meeting. Power of Attorney forms are available to download on the company's website, Inission.com (https://www.inission.com/en/investor-relations-en/arsstammor/)

Suggested agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman and minutes-taker at the meeting
3. Establishment and approval of voter register
4. Selection of one or more adjusters
5. Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of agenda proposals
7. The board's proposal for a decision on redemption of shares and directed new issue
8. The board's proposal to amend the articles of association
9. Closing of the meeting

PROPOSED RESOLUTION
Item 2. Election of chairman and minutes-taker at the meeting
The board proposes Olle Hulteberg to be chairman of the meeting and Karin Skoglund to take minutes of the meeting.

Item 7. The board's proposal for the redemption of shares and directed new issue
Proposal for a decision on the redemption of 48 000 shares, a total of SEK 1429 920, which corresponds to a reduction of the share capital by SEK 2 001,312.
Number of shares issued is 48 000 and price per share is 29,79 SEK. The share capital is increased by 2 001,312 SEK.
When an employee leaves the company, the shares linked to a previous incentive program are redeemed. Price per share corresponds to the subscription price in the said incentive program. The issue is aimed at people within the incentive program from January 2023.

Item 8. The board's proposal to amend the articles of association
Adoption of redemption reservation.
Shareholders who wish to participate in the meeting must be entered in the share register no later than 6 days before the meeting. Registration for the general meeting must take place no later than 6 days before the meeting.

Information and documents
The board's complete proposal for a decision regarding points 7 and 8 as well as any other documents required by the Swedish Companies Act will be available on the company's website, www.inission.com (https://www.inission.com/en/investor-relations-en/arsstammor/), by Monday 12 June 2023 at the latest.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 08:00 CET on May 29, 2023.

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo.Reports are archived atwww.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.no. 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/