Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Kommuniké från Inissions extra bolagsstämma den 16 januari 2023

08:00 / 17 January 2023 Inission Press release

Inission AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndag den 16 januari 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 54,7% av aktierna närvarande motsvarande 58,7% av rösterna.

Beslut på Stämman

- Stämman röstade ja till att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 000 000 B-aktier.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

- På följande villkor röstade stämman ja till styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 200 000 aktier av serie B till nyckelpersoner i ledande ställning:
Rätt att teckna aktierna skall tillkomma nyckelpersoner, definieras som dotterbolags VD'ar och koncernledning inom Inission-koncernen. Antal personer som ska ges möjlighet att teckna aktier uppgår till 12 och lägsta garanterade tilldelning uppgår till 1 678 aktier (motsvarande ca 50 000 kronor).
Teckningskursen har fastställts till 29,79 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie av serie B i bolaget på First North Stockholm under 10 handelsdagar avseende perioden 7 till 20 december 2022 med en rabatt om 8 procent. Överkursen skall föras till den fria överkursfonden. En förutsättning för tilldelning av aktier är att tecknaren ingår ett lock-up avtal under en period om 12 månader från registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket motiverar emissionskursen. Skälet till emissionen är att möjliggöra för nyckelpersoner till ett personligt ägarengagemang vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. På grund av låg handel i bolagets aktie uppnås detta lämpligast genom en riktad emission.
Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 8 338,86 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 20 januari 2023 och betalning senast den 27 januari 2023. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Emissionen motsvarar en utspädning om ca högst 1,0 %.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
16 januari 2023

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en tillverkningspartner med tjänster och produkter som täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med tjänster och leveranser baserade på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Erbjudandet är uppdelat i två affärsområden där det ena är kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter och det andra är strömförsörjningslösningar och system.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Nettoomsättningen de senaste 12 månaderna var 1,4 miljarder SEK med 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/