Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Humble Group

Humble Group

Humble Group AB: HUMBLE SLUTFÖR ETAPP 2 AV FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGEN

16:00 / 17 April 2024 Humble Group Press release

Humble Group AB (publ) ("Humble" eller "Bolaget") ingick den 15 december 2023 avtal med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Köparen") avseende försäljning av tio fastigheter ("Transaktionen"), vilket Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande samma dag.

Transaktionen utgjordes av två etapper varvid den första etappen avsåg försäljning av tre fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 137 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt ("Etapp 1"). Etapp 1 slutfördes den 15 december 2023. Den andra etappen avsåg försäljning av resterande sju fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 133 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt ("Etapp 2"). Etapp 2 var villkorad av att Köparen erhöll erforderlig finansiering avseende del av köpeskillingen som avsåg Etapp 2.

Villkoren för tillträde av Etapp 2 har uppfyllts och slutfördes idag. Köparen tillträdde därmed aktierna i Humbles dotterbolag som indirekt äger de sju fastigheterna. Humble har idag erhållit 80 procent av det överenskomna fastighetsvärdet i kontanta medel och resterande 20 procent i 102 257 nyemitterade preferensaktier i Köparen.

RÅDGIVARE

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Croisette Real Estate Partner är finansiell rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble är verksamma inom livsmedel, nutrition- och hushållsprodukter med inriktning mot hållbara- och hälsosammare profil. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av hälsosamma och hållbara produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/