Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA inleder åtgärdsprogram med anledning av covid-19

11:00 / 20 April 2020 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) vidtar åtgärder för att möta en osäker efterfrågan inom vissa kundsegment. Dels inleds fackliga förhandlingar om att flytta bolagets elektronikproduktion i Åtvidaberg och konsolidera den med HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Dels varslas medarbetare i Estland i samband med att teknologier flyttas och slås samman.

Efterfrågan hos vissa kundsegment har minskat på grund av effekten av coronaviruset och HANZA har därför beslutat att inleda ett åtgärdsprogram som totalt berör upp till ca. 90 personer av koncernens totalt ca. 1 800 medarbetare.

I HANZAs tillverkningskluster i Sverige har bolaget två elektronikfabriker, en mindre enhet i Åtvidaberg och en större enhet i Årjäng. Eftersom covid-19 minskat och senarelagt vissa volymer, samt då efterfrågan bedöms vara lägre framöver, inleder bolaget i dag fackliga förhandlingar om att flytta bolagets verksamhet i Åtvidaberg till Årjäng. Förhandlingen berör ca. 30 personer.

I HANZAs tillverkningskluster i Estland har bolaget sammanlagt fyra fabriker. Även där har efterfrågan inom vissa kundgrupper påverkats negativt av covid-19, och bedöms vara fortsatt lägre framöver. HANZA renodlar därför teknologierna tunnplåtsmekanik, tungmekanik och skärande bearbetning till specifika produktionsanläggningar och lägger med anledning av detta ett varsel om uppsägning som berör ca. 60 personer.

Åtgärdsprogrammet kan medföra att viss övertalig maskinpark avyttras. Även lagerreserveringar och anpassningar av värden på tillgångar kan bli aktuella. Kostnader för uppsägningar och justerade värden i balansräkningen bedöms sammanlagt uppgå till högst 25 MSEK. Merparten av dessa kostnader är inte kassaflödespåverkande.

"Det är en ytterst tråkig utveckling, som vi inte kunnat påverka", säger Erik Stenfors, VD, HANZA. "Ordervolymen från vissa segment understiger tidigare kundprognoser och vi har en osäkerhet om utvecklingen framöver, varför vi måste agera. Vi har dock en god finansiell ställning och en bra lokal ledning som kommer att genomföra nödvändiga åtgärder på bästa tänkbara sätt."
 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 april 2020, kl 11.00.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom produktionsanläggningar med olika tillverkningsteknologier grupperade i lokala kluster samt rådgivningstjänster, skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt kunderna. Detta betyder att vi bidrar till en bättre och mer hållbar framtid. Bolaget grundades 2008 och omsätter idag över 2 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland våra uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, Saab och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/