Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZAs delårsrapport jan-mars 2019: Notering på Nasdaqs huvudlista och förvärv av Toolfac

09:05 / 29 April 2019 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2019. Bolaget uppvisar en fortsatt lönsam tillväxt och ett starkt kassaflöde. Vidare har året inletts med ett strategiskt förvärv och med en flytt av bolagets aktie till börsens huvudlista.

HANZA Kvartalsrapport 2019 Q1 2019 04 29 (https://mb.cision.com/Public/6093/2799136/ad29b8f040dc4328.pdf)FÖRSTA KVARTALET (1 januari - 31 mars ­2019)
  • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 497,7 MSEK (438,6).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 17,3 MSEK (18,4). HANZA noterades i mars på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket medförde noteringskostnader som uppgick till 3,5 MSEK under kvartalet. Under kvartalet förvärvades Toolfac Oy i Finland, vilket medförde förvärvskostnader om 2,0 MSEK. Rörelseresultat exklusive dessa två poster uppgick till 22,8 MSEK (18,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,1 MSEK (8,8), vilket motsvarar 0,30 SEK per aktie (0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,6 MSEK (9,1).

VD Erik Stenfors kommentar till rapporten:

"I januari förvärvade vi Toolfac Oy, ett finskt bolag som erbjuder skärande bearbetning med en hög automatiseringsgrad. Ett välskött, lönsamt bolag som helt möter våra förvärvskriterier - geografiskt, teknologiskt, kundmässigt och ledningsmässigt."

"I höstas aviserade vi att arbetet med att genomföra ett listbyte till huvudlistan inletts och att processen bedömdes vara genomförd till sommaren 2019. Med stolthet kunde vi redan i mars i år meddela att vi var godkända för Nasdaq Stockholms huvudlista. Under listbytesprocessen har vi genomfört en total genomlysning av verksamheten, vilket sänker risken för oväntade händelser och skapar en tryggare investering för våra ägare. Listbytet möjliggör också för nya institutionella investerare som endast investerar på huvudlistan."

"Vi följer vår ledstjärna att skapa ett högt kundvärde och ser med glädje hur nya företag väljer HANZA för att producera smartare och mer kostnadseffektivt, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan. I februari tecknade vi ett flerårigt globalt tillverkningsavtal med en ny kund, Epiroc, och i april fördjupade vi vår affär med medicinteknik­företaget Getinge. Båda dessa kontrakt är ytterligare kvitton på styrkan i vår affärsmodell."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com 
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 april 2019, kl 09.05.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/