Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA godkänt för notering på Nasdaq Stockholm

11:10 / 15 March 2019 Hanza Press release

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har i dag meddelat att Nordens första tillverkningsstrateg - HANZA Holding AB (publ) ("HANZA") - uppfyller kraven för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, givet att sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till måndag den 25 mars 2019.

Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholms Small Cap-segment med oförändrat kortnamn (HANZA) och ISIN-kod (SE0005878543). Det sker ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i HANZA behöver inte vidta några åtgärder. Första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till måndag den 25 mars 2019 och sista handelsdag på Nasdaq First North till fredag den 22 mars 2019.

"HANZA är ett lönsamt och snabbväxande bolag med en ny och effektiv modell för produkttillverkning. När vi introducerade HANZA på First North år 2014, omsatte koncernen 985 MSEK. År 2018 hade vår omsättning ökat till 1 811 MSEK. Med den utvecklingen är det naturligt att flytta upp till huvudmarknaden. Listbytet sker efter en omfattande genomgång av koncernen, vilket ger en kvalitetsstämpel på det vi åstadkommit hittills och skapar en trygghet inför framtiden", säger Erik Stenfors, HANZAs grundare och VD.

"Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista återspeglar den nivå som HANZA har nått. Den stärker varumärket, synliggör företaget och bekräftar bolagets framsteg och mognad. Listbytet gör också bolaget mer tillgängligt och attraktivt för institutionella investerare, både svenska och utländska", säger HANZAs styrelseordförande Mikael Smedeby.

Prospekt

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet vilket förväntas att godkännas av Finansinspektionen och publiceras på bolagets hemsida, www.hanza.com, den 21 mars 2019.

För mer information vänligen kontakta

Erik Stenfors, Koncernchef HANZA, tel: 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com 

Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel: 0708-16 18 75, mikael.smedeby@lindahl.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2019, kl 11.10. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/