Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZA: Bokslutskommuniké 2018

09:30 / 14 February 2019 Hanza Press release

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North Stockholm, presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2018. Bolaget tog ett stort utvecklingssteg under föregående år och har inlett år 2019 med ett strategiskt förvärv. Bolaget ser en god efterfrågan, föreslår en utdelning om 25 öre per aktie och förbereder ett byte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap, under första halvåret 2019.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober - 31 december ­2018)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 432,8 MSEK (357,8). 
  •  Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,1 MSEK (6,4).
Under kvartalet avslutades ett så kallat CORE projekt i koncernens produktionsanläggning i Narva, vilket medförde en nedskrivning av tillgångar om -10,9 MSEK. Exklusive denna post, samt direkta kostnader för listbyte (se nedan), uppgår koncernens rörelseresultat till 10,1 MSEK. 
  •  Resultat efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (1,3), vilket motsvarar -0,33 SEK per aktie, såväl före som efter utspädning (0,05).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,8 MSEK (19,0).
  •  HANZA förbereder ett listbyte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap. Listbytet bedöms genomföras under det första halvåret 2019. Direkta kostnader för listbytet kommer att redovisas löpande och bedöms sammanlagt understiga 8 MSEK. Direkta kostnader till och med 31 december 2018 uppgår till 5,3 MSEK, varav 2,3 MSEK under kvartal fyra.
HELÅRET (1 januari - 31 december ­2018)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 1 810,6 MSEK (1 399,7). 
  •  Koncernens rörelseresultat uppgick till 54,1 MSEK (35,7).
Exklusive direkta kostnader för listbyte, samt nedskrivning av tillgångar i Narva under kvartal fyra, uppgår koncernens rörelseresultat till 70,3 MSEK (35,7).
  •  Resultat efter skatt uppgick till 20,8 MSEK (16,4), vilket motsvarar 0,74 SEK per aktie, såväl före som efter utspädning (0,69).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK (72,0).
  •  Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 SEK (0,00) per aktie.

VD Erik Stenfors kommentar till rapporten:

"2018 var ett framgångsrikt år. Ett fokusområde har varit att vidareutveckla koncernens verksamhet i Sverige. Rörelsemarginalen ökade till 7,4 % för segment Norden under år 2018, vilket utgör en god lönsamhet inom tillverkningsindustrin. Vidare gav det viktiga arbetet med rörelsekapitalet ett fortsatt starkt kassaflöde. Sedan utgången av kvartal 1, 2018, har vi minskat den räntebärande skulden med 20 %, eller 69 MSEK, varav 29 MSEK under det sista kvartalet 2018."

"Som vi skrev i föregående rapport, befarade vi en inbromsning i slutet av år 2018 på grund av julens kalenderplacering och kundernas oro för konjunkturen, vilket vi mötte med produktionsuppehåll i flera fabriker. Med tanke på ett avkortat fjärde kvartal, är det operativa rörelseresultatet tillfredsställande. Dock avslutades vårt omfattande CORE projekt i Narva med en lagernedskrivning i kvartal 4. Arbetet bedöms leda till förbättrad lönsamhet under år 2019."

"År 2019 har inletts med god efterfrågan och vi har redan tagit ytterligare ett viktigt steg genom förvärvet av Toolfac Oy. Bolaget kommer att integreras i vårt finska kluster under året. HANZA har en tydlig, innovativ och värdeskapande strategi för tillverkningsindustrin och vi ser mycket ljust på framtiden." 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com 
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2019, kl 09.30. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/