Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

HANZA Group: HANZAs valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

13:30 / 23 October 2019 Hanza Press release

Enligt beslut på HANZA Holding ABs senaste årsstämma ska en valberedning bestående av fyra ledamöter utses inför årsstämman 2020. Valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande, samt tre ledamöter som utses av de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna i bolaget. Francesco Franzé ingår i valberedningen i egenskap av styrelseordförande och har mot bakgrund av detta avstått från sin rätt att i egenskap av en av de största aktieägarna nominera en ledamot till förmån för den fjärde största aktieägaren, Ritter Beteiligungs GmbH.

Valberedningen inför årsstämman 2020 är nu utsedd och består av följande ledamöter:
  • Per Holmberg, valberedningens ordförande, utsedd av Ritter Beteiligungs GmbH
  • Gerald Engström, eget innehav
  • Massimo Franzé, eget innehav
  • Francesco Franzé, styrelsens ordförande

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i HANZA Holding AB som sammanlagt representerar cirka 36 procent av antalet aktier och röster i HANZA Holding AB per den 31 augusti 2019.

Francesco Franzé och Gerald Engström är styrelseledamöter i HANZA Holding AB och är båda att betrakta som beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningens sammansättning utgör således en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. Francesco Franzé ingår i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i enlighet med de principer för valberedningens sammansättning som beslutades vid årsstämman den 7 maj 2019. Färna Invest AB är majoritetsägare i Bolaget och har utsett Gerald Engström som sin representant i valberedningen. Valberedningens sammansättning bedöms inte påverka valberedningens förmåga att utföra de uppgifter som ankommer på valberedningen eller tillvarata samtliga aktieägares intressen. Mot denna bakgrund bedöms det vara motiverat att i denna fråga avvika från Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021.

HANZAs årsstämma kommer att hållas i Stocksund måndagen den 27 april 2020. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@hanza.com,senast den 28 februari 2020.

 

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/