Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic Sweden    Kommuniké från Årsstämma

19:00 / 15 May 2019 Generic Press release

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma den 15 maj 2019.

Generic Sweden AB har per den 15 maj 2019 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Christian Lindhé och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

-        årsredovisningen för 2018 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,80 kr per aktie, totalt 9 834 KSEK och i ny räkning överfördes 10 833 KSEK,

-        styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,

-        styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-        för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Niclas Granholm (omval)

-        till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Christian Lamrin,

-        det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-        styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.  

I sitt anförande berättade bolagets VD Jonas Jegerborn om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl.19.00 den 15 maj 2019. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/