Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generics årsstämma 2017

08:00 / 12 May 2017 Generic Press release

Rapport från Generic Sweden AB:s årsstämma den 11 maj 2017.

Generic Sweden AB har per den 11 maj 2017 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

-       årsredovisningen för 2016 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,30 kr per aktie, totalt 3 688 KSEK och i ny räkning överfördes 20 885 KSEK,

-       styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,

-       styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-       för tiden intill dess att årsstämman 2018 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielson (omval)

Stefan Widén (omval)

-       till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

-       det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2017, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-       styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.  

-       Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm 

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2017.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/