Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

14:40 / 14 May 2009 Generic Press release

Januari – mars 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 58 153 (59 881) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till 915 (1 499) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 795 (1 499) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 240 (-970) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till -12,4 (-1,6) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 399 (-1 473) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,09 (-0,25) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 605 (1 556) kSEK.
 • Generic arbetar från och med 2009 i en ny och mera kostnadseffektiv koncernstruktur.
 • Nya verkställande direktörer har utnämnts i moderbolaget och Generic Mobile.
 • Rationaliseringsprogrammet fortsätter under 2009.
 • Omstruktureringskostnader har belastat resultatet under perioden med cirka 5 700 kSEK. Ett 15-tal personer har avvecklats under februari 2009 på grund av arbetsbrist.VD-KOMMENTARFrån och med den 1 januari 2009 arbetar Generic i en ny och mer kostnadseffektiv koncernstruktur med tre operativa dotterbolag med olika inriktning: konsultbolagen Generic Systems med marknadsfokus på Försvar och Samhällssäkerhet och Generic Solutions AB med marknadsfokus på Industri och Näringsliv samt telekomoperatören Generic Mobile. Nya verkställande direktörer har utnämnts i moderbolaget, Generic Mobile och Generic Solutions.Generic Systems har börjat året bra och gjort goda resultat under kvartalet. Generic Solutions har genomgått en anpassning till en vikande marknad men har haft en god beläggning i de delar som inte påverkats av neddragningen. Generic Mobile gör fortsatt positiva resultat även om lönsamheten är lägre än föregående år.Under första kvartalet har fortsatta åtgärder vidtagits för att komma till rätta med koncernens lönsamhetsproblem. Bland annat har ett 15-tal personer avvecklats under februari 2009 på grund av arbetsbrist. Omstruktureringskostnaderna för dessa har belastat kvartalets resultat. Andra kostnader som har tagits under kvartalet är reserveringar för de avgående verksställande direktörerna i moderbolaget och i Generic Mobile. Sammanlagt har kostnader för avveckling av personal och ersättningar till avgående VD:ar belastat första kvartalets resultat med ca 5 700 kSEK. Vår bedömning av framtida kassaflöden svarar upp mot redovisat värde av goodwill. Det underliggande resultatet är inte tillfredsställande vilket gör att fokus ligger på fortsatta rationaliseringar.Rationaliseringsprogrammet kommer att fortsätta under 2009. Programmet kommer att minska kostnaderna främst i moderbolaget, men också i dotterbolagen, för att skapa lönsamhet. Inom konsultverksamheten följs detta bland annat upp genom att löpande jämföra total overhead med antalet konsulter. Vi har tidigare varit organiserade för expansion vilket medfört en för stor administration men närmar oss en bra nivå där resurserna för ledning, administration och försäljning ligger i paritet med antalet konsulter. Även telekomverksamheten arbetar med effektiviseringar för att förbättra lönsamheten.Den djupa lågkonjunkturen gör att osäkerheten om marknadsutvecklingen är stor. Telekomverksamheten i Generic Mobile och de delar av konsultverksamheten som arbetar mot försvarsmarknaden är dock relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Detta i kombination med ett fortsatt arbete med rationaliseringar, samt att personalstyrkan i Generic Solutions har anpassats till marknadssituationen, gör att koncernen är på god väg mot lönsamhet. Marknad och utvecklingTelekomverksamhetenGeneric Mobile eftersträvar att med relevant kompetens och stor lyhördhet möta företagsmarknadens efterfrågan på meddelandelösningar med extra hög tillgänglighet. Detta arbetssätt har burit frukt med ett flertal nya kunder under kvartalet.Generic Mobile har ingått i ett flertal strategiska samarbeten och slutit avtal med stora systemintegratörer kring återförsäljning av företagets meddelandetjänster. Generic Mobiles nischade profil som leverantör av meddelandetjänster kompletterar på ett naturligt sätt många systemintegratörers utbud av tjänster.Inom Minicall har tjänsteportföljen vidareutvecklats. Bland annat har en ny abonnemangsform, Minicall Flex, tagits fram för att möta efterfrågan på en komplett abonnemangsform med en lägre fast månadsavgift. Vidare har bolaget tagit in en ny robust IP66-klassad personsökare med färgskärm till den svenska marknaden. Personsökaren möter behoven hos Generic Mobiles målgrupp framförallt inom räddningstjänst, polis och sjukvård och kommer att finnas tillgänglig för försäljning under andra kvartalet.Vidare har bolaget tillsammans med webbyrån MeraMedia tagit fram ett koncept för SMS-aviseringar vid sophämtningar. Detta är ett exempel på hur Generic Mobile kan hjälpa landets kommuner att på ett kostnadseffektivt sätt kommunicera med sina invånare. Konceptet kan leda till besparingar både för renhållningsbolagen och för kommuninvånarna beroende på hur de enskilda renhållningsbolagen hanterar så kallade ”bomkörningar”.Johan Ågren efterträdde Mats Hugosson som VD för Generic Mobile i början av mars 2009. Johan har varit anställd inom Generic Mobile sedan 2002, senast som marknads- och affärsutvecklingschef.KonsultverksamhetenFrån och med den 1 januari 2009 är konsultverksamheten organiserad i två konsultbolag med tydligt fokus mot respektive huvudmarknad: Försvar och Samhällsäkerhet för Generic Systems samt Industri och Näringsliv för Generic Solutions. Den nya organisationen är väsentligt mer kostnadseffektiv än den gamla och är en viktig förutsättning för att återställa lönsamheten i konsultverksamheten.Rationaliseringsprogrammet inom konsultverksamheten har fortsatt under 2009. Ett 15-tal medarbetare har under februari avvecklats som en effekt av bristande beläggning. Generic arbetar vidare med att teckna ramavtal med stora konsultköpare och koncentrerar försäljningen mot strategiskt viktiga kunder. Under perioden har Generic Systems tecknat ett tvåårigt ramavtal med Storstockholms Lokaltrafik (SL).Generic Systems har börjat året bra. Bland kunduppdragen kan speciellt framhållas:
 • Teknisk expertis till SOS Alarm inom radiokommunikationsområdet. Bolagets konsulter deltar i integrationen av lokala ledningssystem hos olika räddningstjänster inom Sverige till SOS Alarms centrala system.
 • Fortsatt förtroende att leverera tekniska specialisttjänster inom kommunikationsteknik till NASDAQ. Projektet omfattar integration av OMX:s nätverk i NASDAQ:s globala kommunikationsinfrastruktur.
 • Fortsatt utvecklingssamarbete med IDS Scheer avseende anpassningar av arkitektur- och BMP-verktyget Aris. IDS Scheer avser lansera de nya produkterna under kvartal två. Detta är ett strategiskt viktigt samarbete med tanke på verktygets ställning inom Försvarsmakten och kommande implementations-uppdrag.
 • Generics arbete inom NESP-konsortiet (Network Enabling System Partner – utvecklingspartner till FMV för arbete med framtida ledningssystem). Under perioden har en omtransformering genomförts, från att ha varit utvecklingspartner till FMV till att vara ett stöd till Försvarsmaktens ledningssystemutveckling.Generic Solutions är i en förändringsprocess. Under första kvartalet har bolaget minskat antalet konsulter som en anpassning till konjunkturläget. Samtidigt renodlas också verksamheten. Med fokus på färre områden kan man bli ännu spetsigare där man verkar. Ett exempel på område där man satsat på fokusering är utveckling på Microsofts plattformar. Genom att certifiera konsulter har Generic Solutions under perioden blivit utsedd till Microsoft Certified Partner.Två marknader som varit lyckosamma under perioden är kraftindustri och infrastruktur. Bland kunduppdragen kan speciellt framhållas:
 • Utvecklingen av system och verktyg för styrning och övervakning av kraftnät hos ABB.
 • Utvecklingen av webb-baserad handelsplats för Vattenfalls eldistribution.
 • Införande av nya verksamhetssystem i Westinghouse produktion av kärnbränsle.
 • Bombardier Transportation är en stor kund där flera av våra konsulter deltar i större utvecklingsprojekt. Projekten levererar olika typer av tåg till kunder runt om i världen. Arbetet innebär ofta internationella samarbeten med andra Bombardierenheter och dess leverantörer. MedarbetareDet genomsnittliga antalet medarbetare (omräknat till heltidstjänster) uppgick under perioden januari – mars till 170 (177). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 167 (188).Ekonomisk utveckling under aktuellt kvartal; januari – mars 2009Nettoomsättningen minskade med 3 % och uppgick till 58 153 (59 881) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 240(-970) kSEK och rörelsemarginalen till -12,4 (-1,6) %. Rörelseresultatet har försämrats med 6 270 kSEK jämfört med motsvarande period 2008. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4 795 (1 499) kSEK. Det försämrade rörelseresultatet beror i allt väsentligt på att omstruktureringskostnader har belastat perioden med 5 710 kSEK. Rörelseresultatet respektive rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till -1 530 kSEK respektive -2,6 %.Nettoomsättningen i telekomverksamheten minskade med 14,2 % till 13 716 (15 984) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till 290 (2 675) kSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (16,7) %. Den försämrade rörelsemarginalen förklaras av minskade intäkter inom både Minicall- och Messitverksamheten. Inom Messitverksamheten är det främst modempoolsintäkterna som har minskat. Delvis vägs intäktsbortfallet upp av minskade kostnader. Rörelsekostnader före avskrivningar exklusive omstruktureringskostnader och ökade koncerngemsamma kostnader är cirka 772 kSEK lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Omstruktureringskostnaderna avser avsättning för ersättning till avgående VD. Sammantaget innebär detta att rörelseresultatet för hela telekomverksamheten har minskat med cirka 2 385 kSEK i förhållande till föregående år. Nettoomsättningen 44 746 (45 081) kSEK liksom rörelseresultatet -3 048 (-3 030) kSEK för konsultverksamheten ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,8 (-6,7) %. Den låga lönsamheten under årets första kvartal beror huvudsakligen på låg debiteringsgrad under inledningen av året. Omstruktureringskostnader som belastat konsultverksamheten har uppvägts av att konsultverksamheten belastats med lägre koncerngemensamma kostnader än föregående år. Omstruktureringskostnaderna i konsultverksamheten uppgick till nästan 2 800 kSEK och de koncerngemensamma kostnaderna var cirka 3 200 kSEK lägre än föregående år. Under det andra kvartalet 2009 förväntas personalkostnaderna inom konsultverksamheten sjunka med cirka 2 000 kSEK i förhållande till det första kvartalet då kostnader för uppsagd personal inte längre belastar resultaträkningen.I de totala personalkostnaderna om 49 684 (43 264) kSEK ingår kostnader för underkonsulter med 8 034 (5 325) kSEK samt kostnader för omstrukturering om 5 605 kSEK vilket inkluderar ersättning till avgående VD i Generic Sweden.Finansiell ställningFinansiell ställningKoncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2009 till 110 (3 776) kSEK. Utöver detta förfogar koncernen över en checkkredit med en limit om 20 000 kSEK. Checkkrediten var per den 31 mars 2009 nyttjad med 9 705 (19 168) kSEK. Det minskade utnyttjandet av checkkrediten förklaras främst av att koncernen under det andra kvartalet 2008 har ersatt delar av denna med ett kortfristigt lån uppgående till 10 000 kSEK. Lånet amorteras månadsvis med 84 kSEK från och med september 2008. Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 3 818 (3 830) kSEK och motsvarande långfristig räntebärande skuld uppgick till 7 637 (7 659) kSEK.Soliditeten uppgick den 31 mars 2009 till 30,2 % (36,1) %.KassaflödeKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 114 kSEK (715). Minskningen förklaras främst av betalda skatter. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är cirka 600 kSEK bättre jämfört med föregående år. I den löpande verksamheten har för omstruktureringskostnaderna om 5 710 kSEK gjorts justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Per den 31 mars 2009 har dessa poster inte haft någon kassaflödeseffekt. I förhållande till samma period föregående år har rörelseskulderna, främst leverantörsskulder, ökat med cirka 5 500 kSEK och rörelsefordringarna, främst kundfordringar, minskat med cirka 2 800 kSEK.Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 107 kSEK (-1 318) och utgjordes av investeringar i immateriella tillgångar med 9 kSEK respektive med 98 kSEK i materiella anläggningstillgångar.Från finansieringsverksamheten blev kassaflödet -2 384 kSEK (2 159). Minskningen förklaras av ett minskat utnyttjande av checkkrediten med 1 393 kSEK, amortering av lån med 252 kSEK samt av amortering av leasingskulder med 739 kSEK.Periodens totala kassaflöde uppgick till -3 605 (1 556) kSEK. InvesteringarDe totala investeringarna under kvartalet uppgick till 107 (2 876) kSEK, inga investeringar har gjorts i finansiellt leasade tillgångar, ej heller i balanserade utvecklingsarbeten som är internt upparbetade. Under jämförelseperioden uppgick dessa investeringar till 1 203 respektive 213 kSEK. Under det första kvartalet såldes däremot finansiellt leasade tillgångar till ett belopp om 982 kSEK. Försäljningen är inte kassaflödespåverkande.Eget kapitalVid årsstämman den 23 april 2007 beslutades att till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Generickoncernen utge högst 183 000 teckningsoptioner med berättigande till teckning av högst 183 000 aktier. Teckningsoptionernas lösenkurs uppgår till 30 kr och 25 personer tecknade sammanlagt 131 000 optioner. Då teck¬ningskursen väsentligt överstiger den genomsnittliga aktiekursen under perioden anses optionerna sakna utspäd¬ningseffekt och har därför exkluderats från beräkningen av resultat per aktie. Om den genomsnittliga aktiekursen i framtiden uppnår en nivå över lösenkursen kommer dessa optioner att medföra utspädning.ModerbolagetModerbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till övriga koncernbolag. Extern nettoomsättning för moderbolaget uppgick för perioden till 3 699 (84) kSEK och rörelseresultatet uppgick till -5 241 (- 634) kSEK. Under perioden har moderbolaget för Generic System:s räkning fakturerat Network Enabling System Partner (NESP) ett belopp om 3 552 kSEK. Moderbolaget investerade under perioden 10 (0) kSEK i immateriella anläggningstillgångar och 0 (109) kSEK i materiella anläggningstillgångar. Moderbolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2009 till 1 (4) kSEK. Avsättning för uppsägningslön och avgångsvederlag till avgående VD har belastat perioden. Dessutom har moderbolaget under perioden fakturerat en lägre andel koncerngemensamma kostnader till dotterbolagen än samma period föregående år.Styrelsen i Generic Sweden har utsett Peter Jansson till ny VD och koncernchef i Generic Sweden. Peter Jansson tillträdde sin befattning den 6 april 2009. Peter Jansson var tidigare VD i Generic Solutions.Väsentliga händelser efter periodens utgångJohan Bostedt har utsetts till ny VD i Generic Solutions. Han tillträdde sin befattning den 1 maj 2009. Han var tidigare enhetschef i Generic Solutions.Peter Thysell har utsetts till ny CFO i Generic Sweden. Han tillträder sin befattning den 14 maj 2009. Han var tidigare affärsutvecklare i Generic Mobile.Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorerBeroendet av försvarssektorn är fortsatt stort inom konsultverksamheten. Där har på lång sikt stabiliteten i verksam-heten varit god och riskerna varit låga. Konsultverksamheten har dock en relativt stor andel uppdrag för industrisektorn, där påverkan av konjunkturen är stor. I övrigt hänvisas till redogörelsen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2008.Minoritetsandelen i Generic Mobile uppgår till 8 %. Diskussioner om inlösen av minoritetens andelar pågår och har inte slutförts. Minoriteten har påkallat skiljedom. Resultatet av denna är ännu inte klart.FramtidsutsikterGeneric har en stark position på försvarsmarknaden och har tagit flera nya och viktiga uppdrag under året. Vår bedömning är att efterfrågan inom försvarssektorn på bolagets konsulttjänster kommer att vara god framöver. Den snabba inbromsningen i svensk ekonomi gör att det är osäkert hur efterfrågan på konsulttjänster på den övriga mark¬naden kommer att utveckla sig. De besparingsåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras kommer att ha en positiv effekt på koncernens resultat framåt allt annat lika.RedovisningsprinciperDenna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt enligt RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2:2 Redovisning för juridisk person. Redovisningsprinciperna och de beräkningsgrunder som har tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Vissa nya standarder och tolkningar har tillämpats med början den 1 januari 2009, dessa har inte medfört några väsentliga effekter på denna delårsrapport.Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att vissa poster redovisade direkt i eget kapital som inte beror på transaktioner med ägarna numera redovisas i resultaträkningen under rubriken övrigt totalresultat. Inga sådana poster finns i dagsläget att redovisa för innevarande år eller jämförelseperioden.IFRS 8 Rörelsesegment har inte förändrat identifieringen av koncernens segment. GranskningsrapportDenna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Kommande ekonomisk information 2009Delårsrapport januari – juni 2009 lämnas 27 augusti 2009.Delårsrapport januari – september 2009 lämnas 12 november 2009.Bokslutskommuniké januari – december 2009 lämnas 19 februari 2010.Stockholm den 14 maj 2009Generic Sweden AB (publ)Peter JanssonVerkställande direktör

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 170 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF