Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic offentliggör företrädesemission

16:29 / 5 November 2009 Generic Press release

I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av verksamheten, har styrelsen beslutat föreslå en nyemission om 10,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 23 november 2009 och förutsätter att nyemissionen till fullo kan täckas in av teckningsförbindelser och garantier.

Sammanfattning  Företrädesemission på 10,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Generic  Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till emissionskursen 1,85 kronor per aktie  Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 23 november 2009  Avstämningsdag är den 26 november 2009 och teckningsperioden löper under perioden 30 november till den 14 december 2009  Företrädesemissionen görs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av verksamheten  Beslutet är villkorat av att nyemissionen till fullo täcks in av teckningsförbindelser och garantier.

Bakgrund och motiv Generics strategi är att vara ett specialiserat tjänsteföretag inom kommunikation, informationshantering, säkerhet och systemutveckling. Företaget tror på en långsiktig tillväxt inom samtliga sektorer där företaget verkar. Målsättningen är att samtliga rörelsedrivande bolag och koncernen ska vara lönsamma, visa god och lönsam tillväxt och vara ett ledande företag i Sverige inom valda nischer.

Bolaget genomför omfattande effektiviseringar som börjat ge positiv effekt på företagets ekonomiska och finansiella resultat, se delårsrapport för januari-september 2009. Efter en tid med fullt fokus på kostnadskontroll och rationaliseringar är företaget nu i en position att genomföra strategiska rekryteringar och andra satsningar för att skapa tillväxt.

Bolagets finansiella ställning har dock försämrats under 2009 till följd av lönsamhetsproblem inom både konsultrörelsen och telekomverksamheten, vilket tillsammans med höga strukturkostnader, främst i moderbolaget och extraordinära utbetalningar till följd av tvångsinlösen av minoritetens aktier i Generic Mobile, har medfört att företagets likviditet och soliditet har försämrats. Styrelse och ledning har gjort bedömningen att det är i Generics aktieägares bästa intresse att stärka kapitalbasen, minska skuldbördan och skapa resurser för tillväxt genom att tillföra nytt kapital till bolaget genom en nyemission.

”Generic genomgår en omfattande förändringsprocess där målet på kort sikt är att effektivisera verksamheten och uppnå lönsamhet på månadsbasis totalt och för rörelsegrenarna. Under 2010 är avsikten att åter gå in i ett skede med lönsam tillväxt. För att stärka bolagets kapitalbas och likviditet samt underlätta en långsiktig utveckling av bolaget föreslår styrelsen en nyemission om cirka 10 MSEK”, säger bolagets styrelseordförande Stig-Arne Larsson.

Huvudsakliga villkor Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Emissionskursen uppgår till 1,85 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 26 november 2009 och teckningsperioden löper under perioden 30 november – 14 december 2009. Antalet aktier i Generic kommer efter nyemissionen öka med högst 5 463 120 aktier till högst 12 292 020 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 370 496 SEK till högst 9 833 616 SEK.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser Beslutet är villkorat av att nyemissionen till fullo täcks in av teckningsförbindelser och garantier. Efter att sådana åtaganden och förbindelser ingåtts kommer offentliggörande att ske.

Preliminär tidplan 23 nov 2009  Extra bolagsstämma    24 nov 2009  Aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemissionen   26 nov 2009  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen  30 nov – 14 dec 2009 Teckningsperiod i nyemissionen    30 nov – 9 dec 2009 Handel i teckningsrätter     30 nov 2009 Handel i betalda tecknade aktier inleds och pågår till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket

I övrigt hänvisas till den kommande informationsbroschyren avseende företrädesemissionen som beräknas offentliggöras vecka 48.

Extra bolagsstämma Med anledning av styrelsens beslut om nyemission kommer styrelsen kalla till extra bolagsstämma att hållas den 23 november 2009. För ytterligare information rörande den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen som beräknas offentliggöras inom kort.

Finansiella rådgivare Remium AB är finansiell rådgivare till Generic i samband med företrädesemissionen.

Nacka den 5 november 2009

Styrelsen i Generic Sweden AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: peter.jansson@generic.se, tel: 08-601 38 00 Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, tel 08-601 38 00 Stig-Arne Larsson, Styrelseordförande, e-post: stig-arne.larsson@telia.com, tel: 070-513 32 00

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF