Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - juni 2023

07:00 / 10 August 2023 G5 Entertainment Press release

"Den stabila utveckling som var märkbar under årets första tre månader fortsatte under andra kvartalet, i linje med det "nya normala"-scenario som vi presenterade i slutet av 2022. Finansiellt sett levererade vi ytterligare ett starkt kvartal. G5 Store fortsatte att visa en snabb tillväxt, något som bidrog till att vi nådde en ökad bruttomarginal," säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "Andra kvartalets intäkter sjönk med 4 procent räknat i SEK och med 10 procent räknat i USD, detta som en följd av vi inte gjort några nya spelsläpp. Sherlock, Jewels-familjen av spel och Hidden City redovisade något svagare resultat jämfört med årets tre första månader, detta i linje med den historiskt sett svagare sommarsäsongen. Trots detta ökade Sherlocks intäkter under andra kvartalet med 12 procent räknat i USD jämfört med föregående år, samtidigt som de sjönk med 3 procent jämfört med föregående kvartal. Framgången för G5 Store fortsätter och vi noterade en stark sekventiell tillväxt även i juli. Uppgången för G5 Store bidrog till att bruttomarginalen för andra kvartalet ökade till 67,4 procent, jämfört med 66,2 procent ett år tidigare. G5 Store växte med 17 procent räknat i USD jämfört med årets första kvartal och med 106 procent jämfört med samma period förra året och intäkterna från G5 Store stod för nästan 10 procent av de totala intäkterna, en ökning från 4,3 procent jämfört med föregående år. Vi förväntar oss fortsatt stabilitet under andra halvåret 2023, och ser, tack vare vår nya pipeline av spel, möjligheter till en än mer positiv utveckling."
April - juni 2023

  • Intäkter för perioden var 331,2 (343,5) MSEK, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2022. Mätt i USD minskade omsättningen 10 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 67,4 (66,2) procent då en större andel av intäkterna kommer från egna spel och bolaget plattform för försäljning direkt till konsument.
  • Rörelseresultatet för perioden var 38,9 (1,0) MSEK en ökning med 3801%. Rörelseresultatet 2022 påverkades kraftigt av de ökade kostnaderna för användarförvärv.
  • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (-2,6) MSEK. Finansnettot påverkade resultatet positivt med 6,4 (-1,7) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,96 (-0,31) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -31,8 (33,9) MSEK, negativt påverkat av utdelning SEK 64.5 (59.1) och återköp av egna aktier uppgående till 13,1 (0,0) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 5,2 miljoner, en minskning med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,5 miljoner, en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2022. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 168,0 tusen, en minskning med 9 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 62,0USD en minskning med tre procent jämfört med samma period föregående år. KPI:er gällande publiken var kraftigt inflaterade under föregående år på grund av kraftigt ökade kostnader för användarförvärv.
Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-10 07:00 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/