Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment: Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

08:27 / 14 July 2011 G5 Entertainment Press release

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 juli 2011 kl. 18.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm, Sverige. Mötesrum: Engelbrektsplan

Kallelsen finns att läsa i sin helhet på bolagets hemsida (g5e.se/corporate) och på AktieTorgets hemsida.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: - vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 juli 2011, - senast torsdagen den 21 juli 2011 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefax +46 8 545 075 49, per e-post mailto:, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 juli 2011, då sådan införing skall vara verkställd

Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av ordförande vid stämman 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter 8. Val av ny styrelseledamot 9. Avslutande av stämman

Punkten 7 & 8 - Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ordinarie ledamöter - Till styrelsen föreslås Peter Benson väljas som ny ordinarie ledamot - Till styrelsen föreslås Jeffrey Rose väljas som ny ordinarie ledamot - Styrelsen föreslås bestå av Vladislav Suglobov (VD), Johan Wrang (ordförande), Ein Stadalninkas samt Peter Benson och Jeffrey Rose

Stockholm, juli 2011 Styrelsen

Mer information kan hittas på http://www.g5e.se För ytterligare information kontakta: mailto:

G5 Entertainment

Show as PDF