Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe Software AB genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärv

17:30 / 29 April 2024 Formpipe Press release

Styrelsen i Formpipe Software AB (publ) ("Formpipe" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2024, beslutat om en riktad nyemission om 40 296 aktier i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dictymatec SARL.

Skälen till nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har förvärvat Dictymatec SARL. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga betalning delvis i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Teckningskursen har fastställts enligt förvärvsavtalet till drygt 28,56 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittskursen för Formpipes aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 4 april 2024 till och med den 10 april 2024.

Nyemissionen riktas till säljaren Laurent Valatx. Betalning sker genom kvittning av säljarens fordran på Bolaget.

Nyemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 40 296 aktier och röster från 54 217 825 aktier och röster till 54 258 121 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 4 029,60 kronor till 5 425 812,10 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning av aktiekapitalet och röstetalet om cirka 0,07 procent.

"Formpipe gör detta lilla men strategiskt viktiga förvärv för att öka vår närvaro på de franska, spanska samt latinamerikanska marknaderna. Dictymatec har också erfarenhet av från bl.a. ERP systemet SAP vilket ger Formpipe möjlighet att utvärdera hur attraktivt vårt erbjudande är där", säger Magnus Svenningson, VD Formpipe.

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/