Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

10:05 / 4 June 2018 Formpipe Press release

Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556668-6605 Formpipe Software AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-05-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 606 048
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 2 606 048
Andel
 - aktier 4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,96 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96 % 2 606 048
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,96 % 2 606 048
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 606 048
 - andel av rösträtter 4,96 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Joakim Lomell
 - telefon 08-40942086
 - mejl joakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 52 572 830 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/