Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe har tecknat avtal om att förvärva resterande aktier i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB

15:01 / 21 March 2018 Formpipe Press release

Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) har ingått avtal om att förvärva resterande 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB (”Formpipe Intelligo”) genom en apportemission.

Avtalet innebär att Formpipe förvärvar minoritetsposten om 35,1 procent av aktierna i Formpipe Intelligo från Staffan Hugemark, styrelseledamot och verkställande direktör i Formpipe Intelligo, för en köpeskilling om 10,7 miljoner kronor att erläggas genom betalning i form av högst 909 090 nyemitterade aktier i Formpipe. Det slutliga antalet aktier i Formpipe som ska erläggas som betalning för aktierna i Formpipe Intelligo ska baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Formpipes aktier under perioden den 19 april 2018 till och med den 27 april 2018. Efter förvärvet blir Formpipe Intelligo ett helägt dotterbolag till Formpipe.

Förvärvet är villkorat av att årsstämman, som avses hållas den 25 april 2018, beslutar om apportemissionen. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. De närmare villkoren för apportemissionen kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som inom kort kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

 Pressrelease 21 mars 2018

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/