Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

08:45 / 10 February 2017 Formpipe Press release

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Perioden 1 oktober– 31 december 2016*

 -- Nettoomsättning 106,7 Mkr (93,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 73,0 Mkr (63,6 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter 45,3 Mkr (43,6 Mkr)
 -- EBITDA 30,3 Mkr (21,7 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 28,4% (23,3 %)
 -- EBIT 15,8 Mkr (8,4 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 11,5 Mkr (8,2 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,22 kr (0,15 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,2 Mkr (34,2 Mkr)

Perioden 1 januari–31 december 2016*

 -- Nettoomsättning 378,7 Mkr (349,3 Mkr)
 -- Systemintäkter 248,6 Mkr (236,0 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter 178,8 Mkr (168,4 Mkr)
 -- EBITDA 88,0 Mkr (73,7 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 23,2 % (21,1 %)
 -- EBIT 29,7 Mkr (19,8 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 22,8 Mkr (18,2 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,43 kr (0,35 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,4 Mkr (68,8 Mkr)
 -- Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 kr per aktie (0,10 kr)

* Ovan summering av kvartalet och året avser kvarvarande verksamhet och
exkluderar därmed den verksamhet som avyttrades under 2015, med undantag för
resultat efter skatt och resultat per aktie som avser hela verksamheten. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

________________________________________________________________________________
__________ 

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 10 februari 2017. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/