Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari – September 2016

08:45 / 25 October 2016 Formpipe Press release

Delårsrapport Januari – September 2016

Perioden 1 juli – 30 september 2016*

 -- Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
 -- Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
 -- EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
 -- EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2016*

 -- Nettoomsättning 272,0 Mkr (256,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 175,7 Mkr (172,3 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 49 % (49 %)
 -- EBITDA 57,8 Mkr (52,0 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,2 % (20,3 %)
 -- EBIT 13,8 Mkr (11,5 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 11,3 Mkr (10,3 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,20 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,2 Mkr (34,1 Mkr)

*Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande
verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika
konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare
information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal
i sammandrag. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 25 oktober
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/