Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Tre kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

09:37 / 25 January 2016 Formpipe Press release

Tre kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från tre kommuner gällande Long-Term Archive.
Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 20 Mkr över en åttaårsperiod. 

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om
förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller
investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera
system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen i anbudsunderlaget.
Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i samverkan för kommunerna
Västerås, Enköping och Eskilstuna. 

– E-arkiv prioriteras allt högre inom offentlig sektor och vi kan efter
flertalet upphandlingar konstatera att Long-Term Archive är den produkt som
rankas allra högst, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd
för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och
ärenden som hanteras. För detta krävs e-arkiv för långtidsbevarande med
funktionalitet för att kunna ansluta och arkivera önskat informationsinnehåll,
från en mängd olika system. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler
för hur information ska sparas och arkiveras för framtiden. 

– Vi ser en ökning av efterfrågan för molntjänster och för oss som leverantör
är detta positivt då intäkterna är till 100 % repetitiva. Att leverera
molntjänster leder på sikt till både mer förutsägbara och gradvis högre
intäkter, till skillnad från klassisk mjukvaruförsäljning, där den största
delen av licensintäkterna kommer in vid avtalets tecknande, fortsätter
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om
offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan
tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos
förvaltningsrätten. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 25 januari
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/