Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe tecknar avtal med Stockholms stad

16:09 / 20 January 2016 Formpipe Press release

Formpipe tecknar avtal med Stockholms stad

I ett pressmeddelande den 15 januari 2016 meddelade Formpipe att ingen
överprövning skett gällande Stockholms stads upphandling av IT-stöd för
dokument- och ärendehantering. Formpipe tecknar nu avtal med Stockholms stad. 

Affärsvärdet uppgår till cirka 50 Mkr över en femårsperiod, varav cirka hälften
utgörs av systemintäkter. Systemintäkterna kommer gradvis att öka under
avtalsperioden, i takt med det fortlöpande implementationsprojektet. Efter den
initiala avtalsperioden finns möjlighet för Stockholms stad till ytterligare
förlängning om 15 år. 

– Stockholms stad har ställt höga krav i denna upphandling och vi är mycket
stolta över att Formpipe får detta långsiktiga förtroende. Vi har genom åren
lyckats skapa stabila och mångåriga kundrelationer och vet att de som väljer
Formpipe som leverantör, i de flesta fall fortsätter att investera i fler
produkter och lösningar. Vi bedömer därför att affären med Stockholm har stor
potential, utöver det initiala affärsvärdet, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Formpipes lösning kommer att utgöra stadens gemensamma IT-stöd för ärende- och
dokumenthantering och användas för att styra och stödja stadsövergripande
arbetssätt för informationsförsörjning och ärendehantering i stadens
förvaltningar och bolag. Formpipe hade det bästa totalerbjudandet i Stockholms
utvärdering, som i sin modell jämför pris och kvalitativa värden mellan
anbuden. 

– Extra värt att notera är utvärderingen avseende användbarhet där vi erhåller
toppbetyget 4,47 på en femgradig skala, fortsätter Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Införande av ett gemensamt systemstöd och arbetssätt för
informationsförsörjning och ärendehantering är enligt Stockholm i linje med
stadens it-program för digital förnyelse och stadens långsiktiga vision.
Samverkan och informationsutbyte mellan olika verksamhetsdelar, med andra
myndigheter och organisationer, och att ge sammanhängande service till
medborgare, företagare och besökare, är för Stockholms stad en viktig del i det
digitala förnyelsearbetet. 

– Efter ett omfattande förberedelse- och upphandlingsarbete är vi nu mycket
glada att kunna gå vidare i arbetet med gemensamt it-stöd för ärende- och
dokumenthantering. Detta kommer ytterligare hjälpa oss att nå våra mål att vara
ledande inom e-förvaltning, och i förlängningen vara en stad med smarta
lösningar för både våra medborgare och medarbetare. Det här är ett viktigt steg
i att skapa förbättrade digitala arbetsverktyg för medarbetare och ökad
transparens och service för medborgare, företagare och besökare, säger Lennart
Ploom, Stadsarkivarie och projektägare på Stockholms stad. 

Det nya systemstödet kommer bland annat att stödja:

  -- Ärendens och handlingars fulla livscykel, från initiering till avslut
  -- Handläggares hantering av ärenden från inkommen/upprättad handling till
     avslutat ärende
  -- Standardiserade arbetssätt för digital ärende- och dokumenthantering
  -- Distribution av handlingar på läsplattor till förtroendevalda 
  -- Publicering av handlingar till allmänheten
  -- Överföring till Stockholm stads e-arkiv för digital arkivering

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Bild: Lars Rådh, Stadsdirektör Stockholms stad och Christian Sundin, vd för
Formpipe skakar hand. Fotograf, David Khabbazi 

http://www.formpipe.com/Documents/Pressmeddelanden/2016/Lars_R%C3%A5dh_Christian
_Sundin_fotograf_David_Khabbazi.jpg 

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 januari
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/