Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké, januari - december 2014

08:45 / 10 February 2015 Formpipe Press release

Formpipe

Bokslutskommuniké, januari - december 2014

Perioden 1 oktober 31 december 2014

 -- Nettoomsättning 97,3 Mkr (84,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 66,3 Mkr (54,9 Mkr)
 -- EBITDA 28,9 Mkr (20,5 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 29,7 % (24,4 %)
 -- EBIT 16,8 Mkr (10,7 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 10,2 Mkr (8,5 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,17 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,2 Mkr (34,1 Mkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2014

 -- Nettoomsättning 342,4 Mkr (294,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 221,6 Mkr (197,1 Mkr)
 -- EBITDA 78,2 Mkr (64,6 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 22,8 % (22,0 %)
 -- EBIT 33,5 Mkr (27,3 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 18,0 Mkr (15,8 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,34 kr (0,30 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,8 Mkr (74,6 Mkr)

Observera att kalendariet för finansiell information har uppdaterats, se
bifogad fil. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 10 februari
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/